Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      Powiatowy Urząd Pracy

w Częstochowie

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

 Referent ds.  kadr  w  Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

 

1.Wymagania niezbędne:

     1) wykształcenie minimum średnie

     2) staż pracy w publicznych  służbach zatrudnienia co najmniej 4 lata

     3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu operacyjnego Windows

        oraz   Open Office

   4)znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, znajomość   przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy oraz ustawy

        o pracownikach samorządowych.            

2.Wymagania dodatkowe

1) obowiązkowość, sumienność, lojalność

 2) wysoka samodyscyplina

3)  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu

2)      prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń                                         socjalnych

3) współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń

4) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem akt osobowych pracowników i byłych      pracowników

5) archiwizacja dokumentów

6) ewidencja czasu pracy

4.Wymagane dokumenty:

 1) życiorys (CV),

 2) list motywacyjny,

 3) dowód osobisty,

4) dokumenty potwierdzające staż pracy poza urzędem na stanowisku biurowym powyżej 10    lat,

 5) dokumenty potwierdzające staż pracy w służbach zatrudnienia powyżej 4 lat,          

 6) świadectwo ukończenia szkoły

7)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku   zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga  się zaświadczenia o niekaralności z KRS ).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114  lub pocztą na adres urzędu  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENT ds kadr – w terminie do dnia 04.09.2007r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,  ul. Szymanowskiego 15

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą    z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Andrzej Perliński - Dyrektor Urzędu (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (21 sierpnia 2007, 13:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215