Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska pracy: pośrednik pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na TRZY stanowiskA pracy:
Pośrednik pracy
w ramach projektu pn. „Aktywność – Jakość – Praca – III”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

                                            
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie
     2) niekaralność,
     3) predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność: nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi, dopasowywania sposobu i stylu rozmowy do rozmówcy, podejmowania inicjatyw, pracy w zespole,
- odporność emocjonalna i samokontrola nad własnymi emocjami,
- wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
- samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
- umiejętność  podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
     4) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
          minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pośrednik pracy w publicznych służbach zatrudnienia,
     5) umiejętności zawodowe:
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do tejże ustawy,
- obsługa komputera w środowisku Windows oraz innych urządzeń biurowych,
- umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie
2. Obligatoryjne uprawnienia: licencja zawodowa pośrednika pracy nadana przez Wojewodę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)Zadania główne
- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
- udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w doborze odpowiedniej oferty pracy adekwatnej do kwalifikacji, umiejętności, możliwości psychofizycznych i oczekiwań,
- dobór kandydatów na odpowiednie, subwencjonowane miejsca pracy i wydawanie stosownych skierowań,
- udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji dotyczących wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji Urzędu,
- informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
- dokonywanie właściwych zapisów w kartach propozycji pracy i komputerowej bazie danych,
- współpraca z innymi pracownikami Urzędu w celu udzielenia optymalnej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom,
- wyszukiwanie w komputerowej bazie danych niezbędnych informacji umożliwiających dobór kandydatów na stanowiska pracy,
- aktywny udział w organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami (np. giełdy pracy, spotkania informacyjne)
- aktywny udział w realizacji programów specjalnych,
- prowadzenie korespondencji z klientami oraz instytucjami,
- rekrutacja kandydatów na szkolenie zgodnie z wymogami zawartymi w ofercie szkoleniowej,
- analiza stopnia realizacji ofert,
- prowadzenie korespondencji z klientami oraz instytucjami,
- ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zbieranych danych,
- realizacja usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy w ramach EURES,
- realizacja zadań w zakresie pośrednictwa pracy w ramach projektów EFS.
2) Zadania okresowe:
- udział w targach pracy, giełdach pracy
- udział w konferencjach
4.Wymagane dokumenty:
     1) CV,
     2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku pośrednika pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) licencja zawodowa pośrednika pracy nadana przez Wojewodę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
7) oświadczenie osoby składającej aplikację, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga się zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pośrednik pracy– w terminie do dnia 23.01.2012r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.2


 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Rakowska-Kustal (9 stycznia 2012)
Opublikował: i_rakowska (9 stycznia 2012, 14:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356