Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy: doradca zawodowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na DWA stanowiskA pracy
Doradca zawodowy
w ramach projektu pn. „Aktywność – Jakość – Praca – III”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”


1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia,
     2) niekaralność,
     3) predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi,
- umiejętność dopasowywania sposobu i stylu rozmowy do rozmówcy,
- umiejętność przełamywania oporów klienta w mówieniu o swoich problemach,
- umiejętność podejmowania konstruktywnych inicjatyw,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność emocjonalna i samokontrola nad własnymi emocjami, empatia,
- wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
- samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
- umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
     4) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
          minimum roczny staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia,
     5) umiejętności zawodowe:
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
- obsługa komputera w środowisku Windows oraz innych urządzeń biurowych,
- umiejętność formułowania wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej (sporządzanie opinii).
2.Obligatoryjne uprawnienia: licencja doradcy zawodowego nadana przez Wojewodę zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   -------------------------------
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zadania główne
- udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy i osobom objętym programami specjalnymi oraz pracodawcom,
- określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
- udzielanie porad ułatwiających zmianę kwalifikacji lub zmianę zawodu,
- udzielanie informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania,
- określenie przydatności kandydatów do zawodu
- współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie,
- opracowywanie informacji zawodowej,
- odpowiednie gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
- opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz,
- popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców,
- współpraca z innymi podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy,
- realizacja zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
- realizacja indywidualnych planów działania wynikających z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2) zadania okresowe
- udział w targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości, giełdach pracy, spotkaniach z młodzieżą stojącą przed wyborem optymalnej ścieżki kariery zawodowej w szkołach gimnazjalnych, zasadniczych zawodowych, średnich zawodowych i ogólnokształcących,
- udział w konferencjach
 
4.Wymagane dokumenty:
     1) CV,
     2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy (lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5) kserokopia licencji doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie osoby składającej aplikację, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga się zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko doradca zawodowy – w terminie do dnia 23.01.2012r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Rakowska-Kustal (9 stycznia 2012)
Opublikował: i_rakowska (9 stycznia 2012, 14:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283