Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy POŚREDNIK PRACY I STOPNIA

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór
na dwa wolne stanowisko pracy
POŚREDNIK PRACY I STOPNIA


Wymagania niezbędne:
1.licencja pośrednika pracy I stopnia
2.wykształcenie średnie lub wyższe – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
3.minimum 5 lat stażu w bezpośredniej obsłudze klienta (w tym 1 rok w służbach zatrudnienia)
4.znajomość przepisów prawnych dotyczących usług z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
5.bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
6.umiejętności interpersonalne

Wymagania dodatkowe
1. łatwość wysławiania się w mowie i piśmie
2. miła aparycja

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. dobór kandydatów na odpowiednie miejsca pracy i wydawanie stosownych skierowań
2. rekrutacja kandydatów na szkolenia
3. aktywny udział w realizacji programów

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pośrednik pracy I stopnia w terminie do dnia 19 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 13:12:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232