Ogłoszenie naboru na wolne stanowsisko pracy INSPEKTOR - stanowisko ds. organizacji stażu

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR - stanowisko ds. organizacji stażu
w Dziale Aktywnych Form Przeciwdziałania Bezrobociu

Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe o kierunku : poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy , administracja, ekonomia.
2.staż pracy 5 lat ogółem, w tym 2 lata w służbach zatrudnienia.
3.bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu operacyjnego Windows oraz
pakietu Office
4.znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagania dodatkowe
1.ogólna wiedza na temat przepisów kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym umów
cywilno-prawnych.
2.samodzielność, systematyczność, komunikatywność
3 .umiejętność pracy z ludźmi

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.wykonywanie zadań związanych z organizacją stażu dla bezrobotnych finansowanych ze
środków krajowych i europejskich
2.przyjmowanie i kompletowanie wniosków
3.przygotowywanie umów cywilno-prawnych
4.sporządzanie statystyki
5.udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy krajowych i unijnych.

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR - stanowisko ds. organizacji stażu w terminie do dnia 19 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 14:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227