Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista do spraw programów

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW
 
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii, administracji lub pokrewne
-niezbędne,
2) niekaralność,
3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
4) predyspozycje osobowościowe:
-      samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
-      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
-      umiejętność pracy w zespole,
-      obowiązkowość, sumienność, uczciwość, bezstronność,
-      wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
-      umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
      minimum 12-to miesięczny staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia w zakresie przygotowania i realizacji programów rynku pracy,
 6) umiejętności zawodowe:
-      znajomość kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego,
-      znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o pracownikach samorządowych, 
-      znajomość ustawy - prawo zamówień publicznych,
-      znajomość dokumentów programowych PO KL,
-      dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz urządzeń biurowych.
2. Obligatoryjne uprawnienia: brak
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Zadania główne:
-        przygotowywanie wniosków o dofinansowanie programów i projektów ze środków Marszałka Województwa Śląskiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych dostępnych źródeł,
-        wykonywanie zadań związanych z projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd
Pracy, w szczególności z organizacją form wsparcia zgodnie z przyjętym    harmonogramem,
-        monitorowanie realizacji zadań wynikających z projektów,
-        sporządzanie, w ustalonych terminach,  sprawozdań z realizacji projektów,
-        przygotowywanie wniosków o płatność,
-        monitoring projektów pod względem efektywności oraz osiąganych rezultatów,
-        podejmowanie działań korygujących w przypadku zaistnienia nieprawidłowości
w trakcie realizacji projektów,
-        przygotowywanie i sporządzanie korespondencji związanej z realizowanymi    czynnościami,
-        realizacja zadań we współpracy z pozostałymi pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanymi w realizację projektów,
-        archiwizacja dokumentów zgodnie z przepisami.
 
2)      Zadania okresowe: brak
 
 
4.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia jest niższy od 6%.
 
5.Wymagane dokumenty:
1)        Cv
2)        List motywacyjny
3)        Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej
6 miesięczny  staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia
4)        Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5)        Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
i umiejętnościach,
6)        Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie
z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
- Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - w przypadku wyboru kandydata na w/w stanowisko, będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
7)        Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.- Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
8)        Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458
z późn.zm.)          
 
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 3 (kancelaria ogólna) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko- specjalista do spraw programów ”    
– w terminie do dnia 30 września 2013 r.(nie mniej niż14 dni od dnia opublikowania w BIP),
do godziny 1500. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Czakiert (16 września 2013)
Opublikował: m_czakiert (16 września 2013, 13:38:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318