Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT-STANOWISKO D/S ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJ ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT-STANOWISKO D/S ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
2. minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w tym 6 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia
3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera z obsługą internetu i poczty elektronicznej
4. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytuacjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, a także przepisów wykonawczych do w/w ustaw

Wymagania dodatkowe
1. odpowiedzialność
2. komunikatywność
3. mobilność
4. konsekwencja w działaniu
5. odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-nadzór nad funkcjonowaniem obiegu dokumentacji i informacji w Filii.
-archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych oraz innej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Filii
-zaopatrzenie pracowników w srodki techniczno-biurowe
-planowanie i realizacja zamówień dotyczących rozwoju zawodowego pracowników Filii PUP
-ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności dla pracowników Filii PUP
-opracowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENT-STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU w terminie do dnia 20 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (6 grudnia 2005, 15:53:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208