Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Referent - stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA PIĘĆ WOLNYCH STANOWISK PRACY
Referent-stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie min. średnie
-co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach zatrudnienia
-znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego , Kodeksu Pracy , znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
-znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wymagania dodatkowe
-znajomość systemu operacyjnego Windows, pakietu Open Office
-umiejętność przygotowania decyzji administracyjnych
-komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
-łatwość wysławiania się w mowie i piśmie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-ustalanie prawa do świadczeń i ich wypłata,
-informowanie o usługach i instrumentach rynku pracy,
-przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
-ustalanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
-wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych i ich stała aktualizacja,
-realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
-w zakresie świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
-potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy,

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent - stanowisko ds. ewidencji i świadczeń w terminie do dnia 20 grudnia 2005
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (6 grudnia 2005, 13:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344