Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy referent - stanowisko ds. windykacji należności

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent - stanowisko ds. windykacji należności

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach zatrudnienia
3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy, przepisów dot. egzekucji w administracji,
4. znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych ,
5. znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wymagania dodatkowe
1. znajomość systemu operacyjnego Windows, programu Open Office
2. umiejętność przygotowywania propozycji pism do różnych instytucji
3. umiejętność przygotowywania tytułów egzekucyjnych
4. dokładność, systematyczność
5. łatwość wysławiania się w mowie i piśmie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sprawdzanie osób w komputerowej bazie danych,
2. pozyskiwanie potrzebnych informacji z opisów komputerowych oraz pracowników innych działów,
3. przygotowywanie odpowiedzi na pisma i prowadzenie rejestru,
4. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zajęć zasiłków dla bezrobotnych,
5. przygotowywanie pism do komorników w sprawie przekazywania potrąconych należności,
6. korespondencja z dłużnikami,
7. wysyłanie wezwań do dobrowolnej wpłaty oraz upomnień,
8. wysyłanie tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego,

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. windykacji należności w terminie do dnia 19 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 15:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328