Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór na 1 stanowisko pracy pracownik obsługi merytorycznej
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na  1 stanowisko pracy
PRACOWNIK OBSŁUGI MERYTORYCZNEJ
w zespole ds. realizacji projrktu w ramach projektu pod nazwą „kierunek przedsiębiorczość” realizowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego program operacyjny kapitał ludzki, priorytet vi „rynek pracy otwarty dla wszystkich” działanie 6.2”wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
 
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie : niezbędne
2) niekaralność,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
4) predyspozycje osobowościowe:
-     samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
-     umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
-     umiejętność pracy w zespole,
-     obowiązkowość, sumienność, uczciwość, bezstronność,
-     wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
-     umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5) doświadczenie zawodowe:
 
a)      doświadczenie zawodowe: wymagane minimum 6-misięczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
b)      doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: wymagany co najmniej 6 miesięczny staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia.
 
7) umiejętności zawodowe:
-     znajomość kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego,
-     znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i o pracownikach samorządowych, 
-     znajomość ustawy - prawo zamówień publicznych,
-     znajomość ustawy o rachunkowości,
-     dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz urządzeń biurowych.
2. Obligatoryjne uprawnienia: brak
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1) Zadania główne :
-        realizacja zadań ujętych w harmonogramie projektu „Kierunek przedsiębiorczość” we współpracy z pozostałymi pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanymi w realizacje projektu,
-        rozliczanie merytoryczne projektu,
-        przyjmowanie dokumentów do realizacji z komórek merytorycznych, sprawdzanie ich pod kątem formalno – merytorycznym, zapewnienie kompletności podpisów,
-        sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”,
-        przygotowanie i przekazanie Liderowi projektu do piątego dnia roboczego każdego miesiąca informacji o postępie rzeczowym projektu w zakresie działań podjętych        w poprzedzającym miesiącu,
-        opisywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-        monitoring projektu pod względem efektywności oraz osiąganych rezultatów,
-        bieżąca korespondencja (forma pisemna i elektroniczna) z uczestnikami projektu     oraz z Instytucją Wdrażająca.(IP2).związana z realizacją Projektu oraz wyjaśnianie ewentualnych niezgodności,
-        udzielanie osobom bezrobotnym zainteresowanym uczestnictwem w projekcie informacji dotyczących projektu „Kierunek przedsiębiorczość”,
-        informowanie uczestników o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu oraz o obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym,
-        uwzględnianie w bieżącej realizacji Projektu wskazanych wytycznych Instytucji Wdrażającej,
-        podejmowanie działań korygujących w przypadku zaistnienia nieprawidłowości          w trakcie realizacji projektu,
-        przygotowywanie i sporządzanie korespondencji związanej z realizowanymi czynnościami,
-        informowanie Lidera projektu o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych   w ramach projektu , celem uzyskania akceptacji,
-        współpraca z podmiotami zewnętrznymi , realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej , Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia poprzez udostępnianie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera projektu dokumentów i informacji na temat realizacji projektu „Kierunek przedsiębiorczość” , niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,
-        przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji projektu w czasie kontroli,
-        gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
 
    2) Zadania okresowe: brak
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
1)        praca w pełnym wymiarze czasu pracy
2)        praca trwa w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
3)        wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, płatne raz w miesiącu z dołu nie później niż                w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik wykonywał pracę
4)        praca przy komputerze.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy                 w Częstochowie,     w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia jest niższy od 6%.
 
6.Wymagane dokumenty:
 
1)      Cv
2)      List motywacyjny
3)      Kserokopie dokumentu potwierdzających wykształcenie
4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 6–miesięczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5)      Kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6 miesięczny staż pracy
w publicznych służbach zatrudnienia
6)      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych                 i umiejętnościach
7)      Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.- Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - w przypadku wyboru kandydata na w/w stanowisko, będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
8)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.- Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
9)      Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)          
 
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście           w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 3 (kancelaria ogólna) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko -PRACOWNIK OBSŁUGI MERYTORYCZNEJ– w terminie do dnia 21 marca 2014r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 1500. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
 


 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Czakiert (7 marca 2014)
Opublikował: m_czakiert (7 marca 2014, 11:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010