Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W POWI ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie ekonomiczne (finanse i rachunkowość)
2. niezbędny staż pracy min.5 lat w księgowości, w tym 2 lata w publicznych służbach zatrudnienia
3. biegła znajomość obsługi komputera pakietu OpenOffice
4. obsługa komputerowego programu finansowo-księgowego
5. rejestrowanie i księgowanie dokumentów księgowych
6. umiejętność rozliczania składek ZUS i podatków z dokumentami księgowymi
7. znajomość finansowego rozliczania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. znajomość przepisów finansowo-księgowych, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

Wymagania dodatkowe
1. odpowiedzialność
2. mobilność
3. konsekwencja w działaniu
4. odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- rejestrowanie dokumentów księgowych dotyczących Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich
- egzekwowanie należności dotyczących Funduszu Pracy
- prowadzenie dokumentacji i rozliczanie świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy.
- przygotowywanie dokumentów do obowiązującej sprawozdawczości wydatków Funduszu Pracy.
- rozliczanie i sprawozdawczość dotycząca Funduszy Europejskich

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU, w terminie do dnia 20 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (6 grudnia 2005, 15:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315