ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referent -stanowisko do spraw promocji programów ...

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent -stanowisko do spraw promocji programów ich wdrażania i koordynacji

I.Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku:, europeistyka, socjologia,
administracja, humanistyka
2. wiedza na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. umiejętność przygotowywania i sporządzania informacji .
4. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu Windows oraz pakietu OPEN OFFICE.
6. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego ,znajomość przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych .
II.Wymagania dodatkowe
1.Samodzielność i inicjatywa.
2. systematyczność, odpowiedzialność.
3. kultura osobista, komunikatywność.
4. umiejętność pracy z ludźmi.
5. dyspozycyjność

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1 . promocja działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. opracowywanie, aktualizacja i upowszechnianie informacji o programach
podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
3. Współpraca przy opracowywaniu wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych
na realizację programów mających na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków
bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych.
4.Współpraca przy realizacji programów, o których mowa wyżej, finansowanych ze środków krajowych i europejskich.
5.Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem, koordynacją i nadzorem nad programami, o których mowa wyżej.
6.Opracowywanie informacji na temat realizowanych przez Urząd Pracy zadań.

IV.Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplomów,certyfikatów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisk referent – stanowisko do spraw promocji programów ich wdrażanie i koordynacja, w terminie do dnia 02.03.2006r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (16 lutego 2006, 13:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262