Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy STARTSZY REFERENT - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. O ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZY REFERENT-Samodzielne Stanowisko ds. Odwołań


Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie wyższe prawnicze,
2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie pracy w urzędach w tym 1 rok w organach zatrudnienia,
3. Znajomość przepisów materialnych prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz pracy
i ubezpieczeń społecznych także procedury, w tym przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004r. (Dz. U nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

Wymagania dodatkowe
1. Praktyka w kancelariach adwokackich, radcowskich, instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
2. Umiejętność podejmowania decyzji,
3. Komunikatywność,
4. Łatwość wysławiania się w mowie i piśmie,
5.Samodzielność i kreatywność,
6.Umiejętność obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows i OpenOffice.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.opracowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz pism,
2.prowadzenie postępowań wyjaśniających,
3.kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków dotyczących umorzenia,
4.odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranych zasiłków,
5.analiza dokumentów i stanu faktycznego pod kątem uchylenia decyzji własnej,
6.ewidencjonowanie odwołań w rejestrze odwołań,
7.uzupełnianie dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie odwołania,
8.opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń,
9.współdziałanie z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz urzędami, instytucjami, organizacjami, związkami i pracodawcami,
10.wydawanie opinii co do zasadności pobranego zasiłku dla bezrobotnego w celu ustalenia kapitału początkowego dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
11.przygotowywanie i przekazywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury,
12.pilotowanie spraw wszczętych przez Policję lub Prokuraturę poprzez udzielania dodatkowych informacji,

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplomów),
5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko STARSZY REFERENT-Samodzielne Stanowisko ds. Odwołań
w terminie do dnia 19 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 13:50:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361