Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE
OGŁASZA NABÓR NA 4 WOLNYCH STANOWISK PRACY
Doradca zawodowy - stażysta
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika,
2) niekaralność,
3) predyspozycje osobowościowe: samokontrola, odporność emocjonalna, komunikatywność,
kultura osobista, empatia.
2.Wymagania dodatkowe
1) Doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach mile widziane,
2) Umiejętności zawodowe: umiejętności organizacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktów,
oraz wypowiadania się w mowie i piśmie, obsługa komputera i urządzeń biurowych.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)Zadania główne
- udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych osobom bezrobotnym lub poszukującym
pracy i osobom objętym programami specjalnymi oraz pracodawcom;
- określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy
- udzielanie porad ułatwiających zmianę kwalifikacji lub zmianę zawodu;
- udzielanie informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania;
- określanie przydatności kandydatów do zawodu;
- współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie;
- opracowywanie informacji zawodowej;
- odpowiednie gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie;
- gromadzenie uwag do formularzy ankiet i testów doradztwa zawodowego na bazie doświadczeń
i przekazywanie ich do WUP;
- opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz;
- popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz
pracodawców.
2)Zadania okresowe
- udział w targach pracy
4.Wymagane dokumenty:
1) CV
2)list motywacyjny
3)dowód osobisty
4)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
5)dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły wyższej (np. dyplom).
6)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga się zaświadczenia o niekaralności z KRK)
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko doradca zawodowy-stażysta – w terminie do dnia 24.04.2008r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Andrzej Perliński (9 kwietnia 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (9 kwietnia 2008, 15:21:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318