Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR - stanowisko ds. programów

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR - stanowisko ds. programów
w Dziale Aktywnych Form Przeciwdziałania Bezrobociu

Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe o kierunku : administracja, ekonomia, humanistyczny.
2.staż pracy ogółem 5 lat,
3.Udokumentowany fakt wykonywania zadań z zakresu projektowania, realizowania
lub oceniania programów i projektów mających na celu promocję
zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych
przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.
4.praktyczna znajomość wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji
programów współfinansowanych ze środków unijnych
5.bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu operacyjnego Windows oraz
pakietu Office
6..znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagania dodatkowe
1.inicjatywa i samodzielność
2. systematyczność, komunikatywność
3 .umiejętność pracy z ludźmi
4.dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację
programów mających na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
oraz aktywizację zawodową
2.realizacja oraz ocena efektów programów
3.koordynacja i nadzór nad programami
4.sporządzanie statystyki

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR – stanowisko ds. programów w terminie do dnia 19 grudnia 2005r
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 14:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254