Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy referent -stanowisko ds. obsługi rozliczeń z ZUS za ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent -stanowisko ds. obsługi rozliczeń z ZUS za bezrobotnych

Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym, specjalność: finanse, rachunkowość,
2.doświadczenie zawodowe: zatrudnienie minimum 2 lata w urzędzie, w tym na pokrewnym stanowisku 1 rok lub 3 lata poza urzędem przy prowadzeniu rozliczeń z ZUS,
3.znajomość przepisów: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
4.znajomość obsługi komputera w zakresie programów systemowych oraz programu PŁATNIK.

Wymagania dodatkowe
1.umiejętności zawodowe: rzetelność, dokładność, dociekliwość,
2.komunikatywność, praca w zespole,
3.umiejętność pisania pism,
4.praca w służbie zatrudnienia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.rozliczenia z ZUS za bezrobotnych z tytułu naliczonych składek,
2.uzgodnienie danych Płatnika z ewidencją księgową,
3.generowanie i drukowanie PIT-11 dla bezrobotnych.

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: referent - stanowisko ds. obsługi rozliczeń z ZUS za bezrobotnych w terminie do dnia 19 grudnia 2005 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: a_chamara (5 grudnia 2005, 15:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546