POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Pośrednik pracy
w ramach projektu pn. „Aktywność – Jakość – Praca – IV”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
 
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie
     2) niekaralność,
     3) predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność: nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi, dopasowywania sposobu i stylu rozmowy do rozmówcy, podejmowania inicjatyw, pracy w zespole,
-  odporność emocjonalna i samokontrola nad własnymi emocjami,
-  wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
-  samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
-  umiejętność  podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
     4) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
          minimum 4 lata stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia,
     5) umiejętności zawodowe:
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do tejże ustawy,
- obsługa komputera w środowisku Windows oraz innych urządzeń biurowych,
- umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie.
2. Obligatoryjne uprawnienia: licencja zawodowa pośrednika pracy nadana przez Wojewodę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zadania główne
 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 • Analiza i dobór krajowych ofert pracy będących w dyspozycji powiatowego urzędu dla osób zarejestrowanych.
 • Przygotowanie i wydanie skierowania do pracy osobom zarejestrowanym.
 • Informowanie osób zarejestrowanych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 • Odnotowanie w dokumentacji osoby zarejestrowanej oraz komputerowej bazie danych informacji o niestawiennictwie w urzędzie albo o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy i terminie następnego stawiennictwa w urzędzie.
 • Uzyskanie od osoby kierowanej informacji o stawiennictwie u pracodawcy krajowego oraz o podjęciu pracy lub przyczynach jej niepodjęcia i odnotowanie w dokumentacji osoby zarejestrowanej.
 • Informowanie o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy, w tym przez agencje zatrudnienia i internetową bazę ofert pracy.
 • W przypadku braku odpowiedniej pracy informowanie o możliwości udzielenia innej formy pomocy, w tym możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy upowszechnianych w ramach sieci EURES oraz kierowanie do doradcy zawodowego, lidera klubu pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
 • Przekazywanie do specjalisty do spraw rozwoju zawodowego informacji o potrzebie przeszkolenia osoby bezrobotnej.
 • Aktywna współpraca z pracodawcami przy realizacji ofert pracy, w tym udzielanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą.
 • Analiza stopnia realizacji ofert pracy.
 • Kwalifikowanie i kierowanie osób zarejestrowanych na subsydiowane miejsca pracy.
 • Współpraca z innymi pracownikami Urzędu w celu udzielenia optymalnej pomocy osobom zarejestrowanym oraz pracodawcom.
 • Wyszukiwanie w komputerowej bazie danych niezbędnych informacji umożliwiających dobór kandydatów na stanowiska pracy.
 • Aktywny udział w organizowaniu giełd pracy, targów pracy, dni otwartych urzędu, spotkań informacyjnych.
 • Rozpowszechnianie informacji o projektach i programach wdrażanych w Urzędzie i aktywny udział w ich realizacji.
 • Prowadzenie korespondencji z klientami, instytucjami oraz pracodawcami.
 • Realizacja zadań związanych z aktywizacją zawodową repatriantów wynikających z ustawy o repatriacji.
 • Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
 • Rozpowszechnianie informacji i materiałów o usługach i instrumentach rynku pracy.
 • Kompleksowe przygotowanie sprawy umożliwiające wydanie decyzji administracyjnej
  i przekazanie jej do Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych.
 • Podjęcie czynności związanych z zakończeniem sprawy po wydaniu decyzji administracyjnej.
2) Zadania okresowe:
- udział w targach pracy, giełdach pracy
- udział w konferencjach
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia jest niższy od 6%.
5.Wymagane dokumenty:
     1) CV,
     2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku pośrednika pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
 6) licencja zawodowa pośrednika pracy nadana przez Wojewodę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 7) oświadczenie osoby składającej aplikację, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga się zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pośrednik pracy – w terminie do dnia 17.01.2013r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2

metryczka


Wytworzył: Iwona Rakowska-Kustal (3 stycznia 2013)
Opublikował: i_rakowska (3 stycznia 2013, 14:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306