Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: pośrednik pracy-stażystaPowiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Ogłasza nabór na stanowiskO pracy
Pośrednik pracy - stażysta                                             
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe,
     2) niekaralność,
     3) predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi,
- umiejętność dopasowywania sposobu i stylu rozmowy do rozmówcy,
- umiejętność podejmowania inicjatyw,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność emocjonalna i samokontrola nad własnymi emocjami,
- wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna,
- samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
- umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
     4) doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
          minimum 2 lata stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia,
     5) umiejętności zawodowe:
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- obsługa komputera w środowisku Windows oraz innych urządzeń biurowych,
- umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie.
2.Wymagania dodatkowe
   -------------------------------
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)Zadania główne
- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
- udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w doborze odpowiedniej oferty pracy adekwatnej do kwalifikacji, umiejętności, możliwości psychofizycznych i oczekiwań,
- dobór kandydatów na odpowiednie, subwencjonowane miejsca pracy i wydawanie stosownych skierowań,
- udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji dotyczących wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji Urzędu,
- informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
- dokonywanie właściwych zapisów w kartach propozycji pracy i komputerowej bazie danych,
- współpraca z innymi pracownikami Urzędu w celu udzielenia optymalnej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom,
- wyszukiwanie w komputerowej bazie danych niezbędnych informacji umożliwiających dobór kandydatów na stanowiska pracy,
- aktywny udział w organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami (np. giełdy pracy, spotkania informacyjne)
- aktywny udział w realizacji programów specjalnych,
- prowadzenie korespondencji z klientami oraz instytucjami,
- rekrutacja kandydatów na szkolenie zgodnie z wymogami zawartymi w ofercie szkoleniowej,
- analiza stopnia realizacji ofert,
- prowadzenie korespondencji z klientami oraz instytucjami,
- ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zbieranych danych,
- realizacja usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy w ramach EURES,
- realizacja zadań w zakresie pośrednictwa pracy w ramach projektów EFS.
4.Wymagane dokumenty:
     1) CV,
     2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy (lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie osoby składającej aplikację, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zakwalifikowania się na ww. stanowisko wymaga się zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pośrednik pracy-stażysta – w terminie do dnia 26.08.2011r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP), do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Iwona Rakowska-Kustal (11 sierpnia 2011)
Opublikował: i_rakowska (11 sierpnia 2011, 14:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij