PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
- udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w inny sposób;
- przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji, a także o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, PUP zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446), może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić PUP o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

PUP może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

metryczka


Wytworzył: Karolina Palutek (28 listopada 2019)
Opublikował: Andrzej Zaguła (28 listopada 2019, 10:39:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474