INFORMACJA PUBLICZNA

 1.      Sposoby udostępniania informacji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie informacja publiczna udostępniana jest:
-  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (PUP),
-  na stronie: https://czestochowa.praca.gov.pl/,
-  w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby PUP,
-  poprzez zainstalowane w budynku siedziby PUP urządzenia umożliwiające zapoznanie się z informacją.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie:
-  ustnej lub
-  pisemnej -
              - składając osobiście w kancelarii PUP,
              - przesyłając na adres:  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
                ul.Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa,
              - poczty elektronicznej: kacz@praca.gov.pl, lub          
              - za pomocą platformy e-PUAP.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
2. Ograniczenia prawa do informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa);
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
 
3. Termin i forma udostępniania informacji publicznej na wniosek.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, PUP powiadamia przed jego upływem  o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PUP, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, PUP powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
 
4. Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek PUP ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku PUP, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
5. Decyzje w sprawie udzielenia informacji publicznej
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, następują w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Palutek (28 listopada 2019)
Opublikował: Andrzej Zaguła (28 listopada 2019, 10:05:47)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (28 listopada 2019, 10:38:54)
Zmieniono: Modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763