Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje:
 
 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 2. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej/poszukującej pracy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt.
 • Osobie bezrobotnej / poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania jak również w zakresie wynikającym z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Osobie bezrobotnej / poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
    3. Dla pracodawców i innych partnerów rynku pracy:
 • Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 • Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
 • Pracodawcom / innym partnerom rynku pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania jak również, w zakresie wynikającym z przepisów do  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
    4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@pup.czestochowa.pl
 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE

informuje, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy
  ul. Karola Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Można się z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail kacz@praca.gov.pl, telefonicznie pod numerem 34 3706100 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@czestochowa.praca.gov.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:
 
Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych
i członków rodziny, wyrejestrowanie
z ewidencji urzędu, świadczenie usług rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz możliwość skierowania do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracy
w zależności od ustalonego profilu pomocy
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia  13 października 1998r.
  o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
 
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości
 
 
5 lat
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Rekrutacja pracowników
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Realizacja zgłoszonej w urzędzie krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy, realizacja zadań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub wydaniem zezwolenia na pracę sezonową
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do ustawy
 
 
 
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do Ustawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 
10 lat
Realizacja zadań ustawowych
w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 
 
Okres nie dłuższy niż 30 dni


 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych osoby, których  dane te dotyczą posiadają    
     następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą zgłosić do administratora danych osobowych konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie westionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku administrator może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec ich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych
    osobowych narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez osoby danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
    przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdziepodanie
    danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie
    zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w
    formie profilowania.
8. Dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa
    trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów
    prawa.

metryczka


Wytworzył: Wanda Rudy (25 maja 2018)
Opublikował: J.A. (14 czerwca 2018, 11:42:23)

Ostatnia zmiana: J.A. (30 czerwca 2020, 10:49:19)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867