Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs opieki nad osobami straszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka an

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2012/S 64-104289
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetag nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego - cz I — kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy cz II— część II – kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I - kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekun osób chorych, starszych Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowy w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
— zagadnieniami związanymi z równością szans kobiet i mężczyzn.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe z zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office; i dzieci oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej.
Część II – kurs księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 28 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2012 r. – 11 osób.
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2012 r. – 9 osób.
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2012 r. – 8 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.
Program kursu powinien obejmować m. in.: zagadnienia z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi:
— rola i zadania opiekuna osób starszych i chorych,
— bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna,
— anatomia i fizjologia człowieka,
— proces starzenia się organizmu człowieka,
— choroby wieku podeszłego,
— problemy opieki nad osobami starszymi i chorymi,
— pielęgnacja chorych (profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia),
— zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
— zasady żywienia osób starszych i chorych,
— opieka nad osobą umierającą,
— wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (pomoc społeczna i współpraca z rodziną i środowiskiem podopiecznego). zagadnienia z zakresu opieki nad dziećmi:
—— rola i zadania opiekuna dziecięcego,
—— anatomia i fizjologia dziecka,
—— opieka nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, niepełnosprawnym,
—— profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta,
—— psychologia rozwojowa wieku dziecięcego,
—— psychologia wychowawcza,
—— twórcze wychowanie dziecka - gry i zabawy ruchowe, literatura dziecięca,
—— współpraca z rodzicami,
—— zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej,
—— najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowania małego dziecka,
— zagadnienia z zakresu nauki języka angielskiego lub niemieckiego:
—— zagadnienia gramatyczne,
—— zwroty przydatne w życiu codziennym,
—— umiejętność opisywania: ludzi, przedmiotów, zdarzeń, procesów,
—— umiejętność pracy z tekstem czytanym,
—— umiejętność napisania poprawnego tekstu,
—— nauka pisania CV i listu motywacyjnego,
—— symulacje rozmów kwalifikacyjnych,
—— słownictwo i wyrażenia związane z pracą na stanowisku opiekuna,
— zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
— zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn.
Przewidziano przeszkolenie 13 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 13-osobowej grupie.
W zakresie modułu językowego, Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach:
— język angielski – 7 osób (w tym: 5 osób – PUP Częstochowa, 2 osoby – GCP Koniecpol),
— język niemiecki – 6 osób (w tym: 5 osób – PUP Częstochowa, 1 osoba – GCP Koniecpol).
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2012 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy
1)Krótki opis
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 13-osobowej grupie.
W zakresie modułu językowego, Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach:
— język angielski – 7 osób (w tym: 5 osób – PUP Częstochowa, 2 osoby – GCP Koniecpol),
— język niemiecki – 6 osób (w tym: 5 osób – PUP Częstochowa, 1 osoba – GCP Koniecpol)Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekun osób chorych, starszych i dzieci oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej.
Program kursu powinien obejmować m. in.:
Zagadnienia z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi:
— rola i zadania opiekuna osób starszych i chorych,
— bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna,
— anatomia i fizjologia człowieka,
— proces starzenia się organizmu człowieka,
— choroby wieku podeszłego,
— problemy opieki nad osobami starszymi i chorymi,
— pielęgnacja chorych (profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia),
— zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
— zasady żywienia osób starszych i chorych,
— opieka nad osobą umierającą,
— wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (pomoc społeczna i współpraca z rodziną i środowiskiem podopiecznego).
Zagadnienia z zakresu opieki nad dziećmi:
—— rola i zadania opiekuna dziecięcego,
—— anatomia i fizjologia dziecka,
—— opieka nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, niepełnosprawnym,
—— profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta,
—— psychologia rozwojowa wieku dziecięcego,
—— psychologia wychowawcza,
—— twórcze wychowanie dziecka - gry i zabawy ruchowe, literatura dziecięca,
—— współpraca z rodzicami,
—— zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej,
—— najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowania małego dziecka.
Zagadnienia z zakresu nauki języka angielskiego lub niemieckiego:
—— zagadnienia gramatyczne,
—— zwroty przydatne w życiu codziennym,
—— umiejętność opisywania: ludzi, przedmiotów, zdarzeń, procesów,
—— umiejętność pracy z tekstem czytanym,
—— umiejętność napisania poprawnego tekstu,
—— nauka pisania CV i listu motywacyjnego,
—— symulacje rozmów kwalifikacyjnych,
—— słownictwo i wyrażenia związane z pracą na stanowisku opiekuna,
— zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
— zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2012 r.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2012 r. – 11 osób.
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2012 r. – 9 osób.
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2012 r. – 8 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowy w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
— zagadnieniami związanymi z równością szans kobiet i mężczyzn.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe z zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawaiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— Część I – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe z zakresu kursu opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— Część II - kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kurs księgowości wspomaganej komputerem oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenie kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
— każda osoba która poprowadzi dany moduł (kurs j. angielskiego lub kurs j. niemieckiego) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej trzech kursów.
j. angielskiego lub j. niemieckiego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę obu kursów jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w obu prowadzonych przez siebie kursach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Część II - kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 10 stanowiskami komputerowymi z zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
Każda osoba która poprowadzi dany moduł (rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych) musi posiadać doświadczenie w postaci co najmniej jednego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział VI- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), kadry i sprzętu - zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2.W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), kadry, sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym na 2012 r. o wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN ważną do min. 31.10.2012 r,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunki-dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— Część I – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe z zakresu kursu opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— Część II - kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kurs księgowości wspomaganej komputerem oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenie kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
— każda osoba która poprowadzi dany moduł (kurs j. angielskiego lub kurs j. niemieckiego) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej trzech kursów.
j. angielskiego lub j. niemieckiego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę obu kursów jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w obu prowadzonych przez siebie kursach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy to w tym okresie.
Część II - kurs księgowości wspomaganej komputerem +4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 10 stanowiskami komputerowymi z zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
Każda osoba która poprowadzi dany moduł (rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych) musi posiadać doświadczenie w postaci co najmniej jednego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-4-2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.4.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.4.2012 - 09:00
Miejscowość:
Częstochowa, Powiatowy Urząd Pracy ul. K. Szymanowskieo 15.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.3.2012
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Program (37kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (209kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (569kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (86kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (144kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (149kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (105kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, kadry i sprzętu (216kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (85kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (31 marca 2012)
Opublikował: j_stepien (2 kwietnia 2012, 07:39:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266