Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przepro

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
pup.bip.czestochowa.pl/bip/

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2014. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność:osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty w placówce medycznej na terenie miasta Częstochowy oddalonej od Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie maksymalnie w promieniu do 5 kilometrów 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. Ilość osób kierowana na badania lekarskie jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, potrzeb Zamawiającego i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). 3. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy, które mogą wymagać szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 2000 osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. 5.Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 6. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 7. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). 8. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbycia stażu lub innej formie aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 9. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w pkt 8 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 10. 10. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej chyba, że badania przeprowadzane są do celów, np. sanitarno - epidemiologicznych - maksymalny termin wykonania usługi nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 11. Osoby bezrobotne będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 12.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 14. Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. 15. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 25 osób skierowanych przez PUP w Częstochowie z zachowaniem terminów określonych wyżej. 17. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 18. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2014 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. Ilość osób kierowana na badania lekarskie jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, potrzeb Zamawiającego i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). 3. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy, które mogą wymagać szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 330 osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. 5. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 6. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 7. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 8. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbycia stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 9. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w pkt 8 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 10. 10. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej chyba, że badania przeprowadzane są do celów, np. sanitarno - epidemiologicznych - maksymalny termin wykonania usługi nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 11. Osoby bezrobotne będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 12.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 14. Miejscem wykonywania badań jest Miasto i Gmina Koniecpol. 15. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 10 osób skierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu z zachowaniem terminów określonych wyżej. 17. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 18. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich, tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na stanowisku, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty w placówce medycznej na terenie miasta Częstochowy oddalonej od Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie maksymalnie w promieniu do 5 kilometrów 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 64 pracowników lub kandydatów do pracy. 3. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 4. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 5. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) 6. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w punkcie 6 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego. 8. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 9. Pracownicy będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 10.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 13. Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. 14. Pracownicy lub kandydaci do pracy będą kierowani na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 5 osób skierowanych przez PUP w Częstochowie z zachowaniem terminów określonych wyżej.16. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 17. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         przedmiotem będą usługi medyczne, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.Przedmiotem zamówienia byłaby usługa taka sama jak w przypadku zamówienia podstawowego to jest: przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I postępowania - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 50.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Część II postępowania - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Część III postępowania - badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Informacja o miejscu i terminie oraz godzinach wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz zrealizowanych zamówień (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 6, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy.Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienbia będzie finansowana z EFS.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
pup.bip.czestochowa.pl/bip/

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014
Numer ogłoszenia: 243571 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2014. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność:osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty w placówce medycznej na terenie miasta Częstochowy oddalonej od Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie maksymalnie w promieniu do 5 kilometrów 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. Ilość osób kierowana na badania lekarskie jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, potrzeb Zamawiającego i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). 3. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy, które mogą wymagać szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 2000 osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. 5.Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 6. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 7. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). 8. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbycia stażu lub innej formie aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 9. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w pkt 8 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 10. 10. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej chyba, że badania przeprowadzane są do celów, np. sanitarno - epidemiologicznych - maksymalny termin wykonania usługi nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 11. Osoby bezrobotne będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 12.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 14. Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. 15. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 25 osób skierowanych przez PUP w Częstochowie z zachowaniem terminów określonych wyżej. 17. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 18. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2014 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. Ilość osób kierowana na badania lekarskie jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, potrzeb Zamawiającego i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). 3. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy, które mogą wymagać szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 330 osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. 5. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 6. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 7. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 8. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbycia stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 9. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w pkt 8 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 10. 10. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej chyba, że badania przeprowadzane są do celów, np. sanitarno - epidemiologicznych - maksymalny termin wykonania usługi nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 11. Osoby bezrobotne będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 12.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 14. Miejscem wykonywania badań jest Miasto i Gmina Koniecpol. 15. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 10 osób skierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu z zachowaniem terminów określonych wyżej. 17. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 18. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich, tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na stanowisku, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty w placówce medycznej na terenie miasta Częstochowy oddalonej od Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie maksymalnie w promieniu do 5 kilometrów 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. W okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 64 pracowników lub kandydatów do pracy. 3. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 4. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 5. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) 6. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie zaświadczenia lub orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Zaświadczenie lub orzeczenie o którym mowa w punkcie 6 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego. 8. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 9. Pracownicy będą wg potrzeb kierowane do placówki medycznej pod wskazany w ofercie adres. 10.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 13. Miejscem wykonywania badań jest Miasto Częstochowa. 14. Pracownicy lub kandydaci do pracy będą kierowani na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 5 osób skierowanych przez PUP w Częstochowie z zachowaniem terminów określonych wyżej.16. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500. 17. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         przedmiotem będą usługi medyczne, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.Przedmiotem zamówienia byłaby usługa taka sama jak w przypadku zamówienia podstawowego to jest: przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I postępowania - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 50.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Część II postępowania - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Część III postępowania - badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Informacja o miejscu i terminie oraz godzinach wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz zrealizowanych zamówień (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 6, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy.Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienbia będzie finansowana z EFS.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (157kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Pzp (31kB) word
Załącznik nr 5a, 5b i 5c do SIWZ - Wzór umowy (49kB) zip
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o miejscu i terminie oraz godzinach wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia (27kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (62kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (125kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (35kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień (31kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (18 listopada 2013)
Opublikował: i_burzawa (18 listopada 2013, 13:44:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271