Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08                                                                 Częstochowa, dn. 23.06.2008r.

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część III – kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 40 osób.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 7, złożoną przez

 

Akademickie Centrum Lingwistyczne

ul. Nowowiejskiego 6

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

Oferta nr 3, złożona przez:

AXON Poland Sp. z o. o.

Ul. Floriańska 5

31-019 Kraków

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jedn3ej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.

Oferta nr 6, złożona przez:

Edukacja Plus

Ul. Wertera 8

20-713 Lublin

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jedn3ej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 


Załącznik nr 1

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

ul. Urbanowska 32/4

60-647 Poznań

 

1

Koszt szkolenia

1,50

4,50

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,80

5,40

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,67

11,01

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

7,57

22,71

2

„LUGA” Glińska Agnieszka

ul. Jasnogórska 32 lok 8

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

3,00

9,00

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,89

5,67

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,37

10,11

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

8,76

26,28


 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

4

Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”

Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Al. Niepodległości

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

1,95

5,85

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,74

5,22

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

4,48

13,44

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

8,67

26,01

5

Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

1,83

5,49

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,80

5,40

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

4,38

13,14

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,20

0,60

 

 

 

RAZEM

8,31

24,93


 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

7

Akademickie Centrum Lingwistyczne

ul. Nowowiejskiego 6

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

2,97

8,91

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

2,10

6,30

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

6,04

18,12

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

11,61

34,83

8

„SAS” Ośrodek Nauki Języków Obcych

ul. Dekabrystów 41

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

1,50

4,50

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,50

4,50

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

4,64

13,92

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

8,24

24,72

 


Informacja o wykorze najkorzystniejszej oferty (188kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (26 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (26 czerwca 2008, 16:23:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180