ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę boów towarowych dla pracowników Powaitowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 

 
                                                                                                            Częstochowa, 2008-11-18
 
ZZ-271-34/2008
               
 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) zawiadamia o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-34/2008 na zakup i dostawę bonów towarowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
W dniu 14.11.2008r. został złożony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach w/w postępowania.
 
Na mocy art. 180 ust. 5 w/w ustawy
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24.11.2008r.
 
 
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
W Rozdziale X SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA– opis sposobu przygotowania oferty – ust.5:
 
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawca umieszcza w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:   
„Oferta na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy” oraz „nie otwierać przed dniem 24.11.2008r   godz. 8.30 ”
 
 
  W Rozdziale XI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA– miejsce oraz termin składania i otwarcia kopert – ust. 1,2,3
 
1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,
        pok. 114 do dnia 24.11. 2008 r. do godz. 8.00.
 
2.      Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ustępie 1 będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu   24.11.2008 r. o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego,
         ul. K. Szymanowskiego 15 w pok. 217.
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (18 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (18 listopada 2008, 13:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564