Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Wanda Rudy
  Adres:
ul. K. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 3706-100
  Faks:
034 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie i Filię w Koniecpolu współfinansowanych w Europejskiego Funduszu Społecznego:
1)"Aktywna Młodzież" SPO RZL priorytet 1 działanie 1.2 schemat a)
2)"Nowa Szansa" SPO RZL priorytet 1 działanie 1.3 schemat a)
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 74-12-12-00-5
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
poniżej 60 000 euro
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2006-06-14
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
nie wymagane
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów tj.:

* posiadają uprawnienia do badań sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (t.j. Dz. U. z 2001 roku, nr 31, poz. 359, z późn. zm.),

* zatrudniają osoby posiadające:
- uprawnienia biegłego rewidenta,
- odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants
- międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
- spełniają wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
- w skład zespołu przeprowadzającego audyt powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.. 177).
5.Osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu spełniają wymóg bezstronności i niezależności od badanego projektodawcy, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn zm.).
6.Wykonawcy muszą zapoznać się z treścią i warunkami umowy oraz dokonać jej akceptacji (wzór umowy do zapoznania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
7.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku ubiegania się o wspólne zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, każdy z nich powinien spełnić warunki formalne, które dotyczą wykonawców, a wynikają z przepisów prawa i są określone w ogłoszeniu i SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. Cena : 50

2. Wiedza i doświadczenie z zakresu objętym zamówieniem : 50

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-03-31 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-03-31
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-03-31 Miejsce
Sieziba PUP w Częstochowie, ul. K.Szymanowskiego 15, pokój 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
1)"Aktywna Młodzież" SPO RZL priorytet 1 działanie 1.2 schemat a)
2)"Nowa Szansa" SPO RZL priorytet 1 działanie 1.3 schemat a)
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-03-16

metryczka


Opublikował: admin (6 kwietnia 2006, 13:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282