Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie-cz. I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących tra

17/04/2012    S74    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2012/S 74-122317
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz. I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy, cz.II kurs prawajazdy kat C, D, E, cz III kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujacych transport drogowy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Cz I kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Szkolenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy zostanie przeprowadzone w jednej 15-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia maj 2012 r.
Część II – kurs prawa jazdy kat. C, D, E.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia łącznie 11 osób, w tym:
— 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C,
— 3 osoby w zakresie prawa jazdy kat. D,
— 3 osoby w zakresie prawa jazdy kat. E.
Szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 30.11.2012 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kategorii C, C+E, C1, C1+E lub do kategorii D, D+E, D1, D1+E.
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012r.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o:
Ustawę z dnia 6.9.2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) o transporcie drogowym,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.4.2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 77, poz. 458) w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Szkolenie winno rozpocząć się w miesiącu maju 2012 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączania osób kierowanych do większych grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie praw jazdy kat. C, D, E.
Ostatnie skierowane przez Zamawiającego osoby muszą zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dla każdego szkolenia należy przedłożyć odrębny program. Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dla każdego szkolenia należy przedłożyć odrębny program. Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Część III – kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 4 osoby. Szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej grupie 4 osobowej – planowany termin rozpoczęcia szkolenia maj 2012 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączania osób kierowanych do większych grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
Szkolenie musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2012r.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy
1)Krótki opis
— kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Szkolenie musi zostać przeprowadzoe w oparciu o:
Ustawę z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) o transporcie drogowym,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.4.2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 77, poz. 458) w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Szkolenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy zostanie przeprowadzone w jednej 15-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia maj 2012 r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kategorii C, C+E, C1, C1+E lub do kategorii D, D+E, D1, D1+E.
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r.
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób. Szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część II – kurs prawa jazdy kat. C, D, E
1)Krótki opis
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia łącznie 11 osób, w tym:
— 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C,
— 3 osoby w zakresie prawa jazdy kat. D.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dla każdego szkolenia należy przedłożyć odrębny program. Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
— 3 osoby w zakresie prawa jazdy kat. E.
Szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 30.11.2012 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy
1)Krótki opis
Kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 4 osoby. Szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum 34 godziny dydaktyczne dla każdego uczestnika kursu.
Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 do 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
3.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Rozdział VI- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), zał. Nr 4a, do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym na 2012 r. o wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.11.2012r,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), - zał. Nr 4a, do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2.W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Cz. I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe z zakresu kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Cz. II - kurs prawa jazdy kat. C, D, E.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenia grupowe w zakresie wszystkich trzech kategorii (C, D, E) oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Cz. III - kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku-dot wszystkich części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Cz. I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe z zakresu kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Cz. II - kurs prawa jazdy kat. C, D, E.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenia grupowe w zakresie wszystkich trzech kategorii (C, D, E) oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Cz. III - kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-9-2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2012 - 09:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2012
 
 

ZAPYTANIA I WYJASNIENIA DO SIWZ - IV (39kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (172kB) word
Zał. nr 6 - Harmonogram (68kB) word
Zał. nr 7 - Preliminarz kosztów (42kB) word
Zał. nr 1-Opis przedmiotu zamówienia (108kB) word
Zał. nr 2- Formularz oferty (31kB) word
Zał. nr 3- Oświadczenie z art 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (37kB) word
Zał. nr 9- Wzór umowy (186kB) word
Zał. nr 4 - Wykaz doświadczenia (37kB) word
Zał. nr 5 - Program szkolenia (33kB) word
Zał. nr 8- Wykaz dokumentów (47kB) word
Zał.nr 10-Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (32kB) word
TREŚC ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (31kB) word
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (29kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ- II (39kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃORAZ WYJAŚNIENIE DO SIWZ III (33kB) word
MODYFIKACJA SIWZ , ZMIANA TERMINU SKŁADANI OFERT (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (17 kwietnia 2012)
Opublikował: a_kukla (17 kwietnia 2012, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352