Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

       

Powiatowy  Urząd   Pracy   w   Częstochowie   działając   w   trybie  art.  92   ust. 2  informuje, 

w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 euro, którego przedmiotem jest  zakup i  dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w   Częstochowie ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożona przez firmę:

 

Acom Sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie  wyboru:   oferta  w/w  Wykonawcy  uzyskała  największą  liczbę  punktów

obliczonych  zgodnie  ze  SIWZ.

W  prowadzonym  postępowaniu  złożono  następujące  oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

 

2

TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska, Andrzej Salomon Spółka Jawna

43-316 Bielsko-Biała,

ul. Partyzantów 65A

 

 

489,30

 

489,30

 

3

 

Acom sp.j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106,

42-200 Częstochowa

 

500

 

500

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  z późniejszymi zmianami), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

DYREKTOR URZĘDU

mgr Andrzej Perliński


Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentów (44kB) word
Załącznik nr 7 - Oświadczenie z art.22 i 24 (40kB) word
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw (56kB) word
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (184kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (152kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz oferty (58kB) word
Załącznik nr 4 - informacja o parametyrach technicznych (171kB) word
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy (75kB) word
Załącznik nr 3 - oferta cenowa (92kB) word
Załącznik nr 9 - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (25kB) word
Zapytania oraz wyjaśnienia do SIWZ (29kB) word
Modyfikacja załącznika nr 4 - informacja o parametyrach technicznych (174kB) word

metryczka


Wytworzył: Patrycja Inglot (1 sierpnia 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (1 sierpnia 2007, 14:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306