Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs z zakresu pisania wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działaln

13/08/2011    S155    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2011/S 155-258202
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zakres I - kurs pisania wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznes planem.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 68 osób (szkolenie byłoby finansowane z Programu Specjalnego z Rezerwy Ministra).
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w 3 następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. – 23 osoby,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. – 23 osoby,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 22 osoby.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
Zakres II - kurs podstaw rachunkowości w małej firmie.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 68 osób (szkolenie byłoby finansowane z Programu Specjalnego z Rezerwy Ministra).
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w 3 następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2011 r. – 23 osoby,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 23 osoby,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 22 osoby.
Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - począwszy od podstaw jej zakładania. Każdy z uczestników powinien zdobyć i uszczegółowić wiedzę niezbędną w zakresie zakładania działalności gospodarczej, oraz wypełniania i prowadzenia kompletnej dokumentacji związanej z prowadzeniem małej firmy.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— podstawy prawne związane z utworzeniem oraz prowadzeniem działalności,
— wybór formy prawnej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza i jej charakterystyka, spółka cywilna jako wspólne przedsięwzięcie przedsiębiorców, spółka jawna, spółka partnerska dla wolnych zawodów,
— rejestracja firmy (ewidencja działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy, urząd statystyczny, urząd skarbowy: podatek dochodowy i VAT, zakład ubezpieczeń społecznych, inne instytucje),
— wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją podmiotu,
— wybór formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne: stawka liniowa a stawka progresywna),
— podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców,
— podatek od towarów i usług w działalności gospodarczej,
— pozostałe podatki,
— dokumenty będące podstawą księgowania – sporządzanie dokumentów,
— podstawy księgowości – praktyczne wypełnianie dokumentów (ewidencja przychodów przy ryczałcie, podatkowa księga przychodów i rozchodów – dokonywanie operacji księgowych, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja, ewidencje VAT – ewidencjonowanie w rejestrach, pozostałe ewidencje, sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie zapisów w ewidencjach, zamknięcie roku w działalności gospodarczej),
— dokumentacja pracownicza (formy zatrudnienia i ich charakterystyka, przedsiębiorca jako pracodawca, stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenia, przerwy w świadczeniu pracy, podróże służbowe, sporządzanie dokumentacji pracowniczej, podstawy wyliczania wynagrodzeń),
— podstawy ubezpieczeń (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych, samodzielne naliczanie składek i wypełnianie deklaracji ZUS).
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe.
Zakres III - kurs bezpieczeństwa i higieny pracy dla przyszłych przedsiębiorców.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 68 osób (szkolenie byłoby finansowane z Programu Specjalnego z Rezerwy Ministra).
3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w 3 następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 23 osoby,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 23 osoby,
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia listopad 2011 r. – 22 osoby.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa szkolenia grupowe w 1 w 3 zakresów: pisanie biznesplanu, rachunkowość (lub księgowości), bezpieczeństwo i higiena pracy (dopuszcza się min. dwa szkolenia w tym samym zakresie lub dwa szkolenia w różnych zakresach) oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje następującą kadrą:
— minimum 1 wykładowcą posiadającym:
— doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w zakresie pisania biznesplanu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie,
— wykształcenie wyższe ekonomiczne;
— minimum 1 wykładowcą posiadającym,
— doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w zakresie rachunkowości (lub księgowości) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie,
— wykształcenie wyższe ekonomiczne,
— minimum 1 wykładowcą posiadającym doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 23 stanowiskami komputerowymi do przeprowadzania szkolenia.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), sprzętu i wykładowców - zał. nr 4a, 4b, 4 c do SIWZ;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 23 stanowiskami komputerowymi do przeprowadzania szkolenia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 90
2. Certyfikary jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.8.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.8.2011 - 09:30
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
10.8.2011
  • //O TED<\/a>"); //]]>  
 

Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykładowców i sprzętu (50kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (43kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (181kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (172kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (143kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (32kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (30kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (32kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (48kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (68kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (16 sierpnia 2011)
Opublikował: j_stepien (16 sierpnia 2011, 09:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363