Zakup i dostawa oprogramowania systemowego, czytników kart chipowych wraz z kartami oraz usługa wdrożenia autoryzacji poprzez karty chipowe w systemach Novel NetWare 6.5, SI PULS oraz PSZ.eDok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania systemowego, czytników kart chipowych wraz z kartami oraz usługa wdrożenia autoryzacji poprzez karty chipowe w systemach Novel NetWare 6.5, SI PULS oraz PSZ.eDok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji następujące oferty:
 
 
 
CZĘŚĆ I
 
OTO TEAM s.c.
Piotr Siwik, Mariusz Sławecki
ul. Lubartowska 75A
20-123 Lublin
 
Uzasadnienie wyboru:
Państwa oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ponadto była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu złożoną na realizację części I zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
OTO TEAM s.c.
Piotr Siwik, Mariusz Sławecki
ul. Lubartowska 75A
20-123 Lublin
 
500
 
 
500
 
 
CZĘŚĆ II
 
UNICARD S.A.
ul. Wadowicka 12A
30-415 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru:
Państwa oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ponadto była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu złożoną na realizację części II zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
UNICARD S.A.
ul. Wadowicka 12A
30-415 Kraków
 
500
 
 
500
 
 
CZĘŚĆ III
 
SYGNITY Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Al. Pokoju 78
31-564 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru:
Państwa oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ponadto była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu złożoną na realizację części III zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
SYGNITY Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Al. Pokoju 78
31-564 Kraków
 
500
 
 
500
 
 
CZĘŚĆ IV
 
SYGNITY Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Al. Pokoju 78
31-564 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru:
Państwa oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, ponadto była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu złożoną na realizację części IV zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
SYGNITY Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Al. Pokoju 78
31-564 Kraków
 
500
 
 
500
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
    OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211 000 euro
 
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00 , fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2006 Nr 164,
poz. 1163 ze zm) na zakup i dostawę oprogramowania systemowego, czytników kart chipowych wraz z kartami orazusługę wdrożenia autoryzacji poprzez karty chipowe w systemach Novel NetWare 6.5, SI PULS oraz PSZ.eDok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie   Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok.9   od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400  
-   Specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy    nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę.    Specyfikacja jest bezpłatna.
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej    pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zmówienia publiczne”)
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa oprogramowania systemowego, czytników kart chipowych wraz z kartami orazusługa wdrożenia autoryzacji poprzez karty chipowe w systemach Novel NetWare 6.5, SI PULS oraz PSZ.eDok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 30217131-0 Karty elektroniczne; 32162000-6 Karty zawierające obwody scalone; 30216200-8 Czytniki kart magnetycznych, 30240000-3 Oprogramowanie; 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.
 
Zamawiający oświadcza, że :
a)      nie przewiduje zebrania Wykonawców.
b)      przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
c)     nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
d)     nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e)     nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamówienie podzielone jest na cztery części :
I część - Zakup i dostawa urządzeń:
a)    Stykowa karta kryptoprocesorowa z oprogramowaniem middleware oraz dodatkowym interfejsem bezstykowym UNIQUE spełniająca kryteria:
Wymagania techniczne:
-     wszystkie karty powinny być wykonane z białego tworzywa PCV z jednostronnym nadrukiem na karcie wykonanym techniką termotransferową (projekt graficzny ustalony ze Zleceniodawcą),
-     min. 32kB EEPROM,
-     zintegrowany bezstykowy moduł UNIQUE,
-     protokół transmisji zgodny z T=0 lub T=1,
-     biblioteka CSP,
-     możliwość autoryzacji w ActiveDirectory,
-     biblioteka PKCS#11,
-     możliwość autoryzacji w eDirectory przy użyciu NMAS,
-     możliwość załadowania na kartę więcej niż jednego certyfikatu,
-     zgodność z normą ISO7816 i ISO7810,
-     możliwość zaimportowania na kartę certyfikatów z plików pfx chronionego hasłem. Liczba sztuk: 220
 
b)   Czytnik kart chipowych nabiurkowy obsługujący interfejs stykowy kart chipowych opisanych w punkcie a):
    Wymagania techniczne:
-     interfejs USB,
-     wsparcie dla protokołów komunikacyjnych T=0 i T=1,
-     zgodność z Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003 oraz Vista,
-     podstawka umożliwiająca postawienie czytnika w pozycji pionowej.
Liczba sztuk: 170
 
II część – zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania oraz wykonanie usługi,
a) Zakup i dostawa: Rejestrator czasu pracy
Wymagania techniczne:
- czytnik w technologii zbliżeniowej pracujący w oparciu o karty UNIQUE
- dodatkowa głowica do rejestratora, na wyjście
- możliwość komunikacji systemu przez sieć LAN
- temperatura pracy od 10 do 50 stopni Celcjusza
- napiecie zasilania 12V DC
- pamięć RAM 128 kB
Liczba sztuk: 2
b) Zakup i dostawa: Oprogramowanie RCP do rejestratora czasu pracy
Wymagania techniczne:
- wersja jednostanowiskowa, możliwość zarejestrowania w programie do 500
    pracowników
- możliwość komunikacji z dwoma rejestratorami czasu pracy z punktu a) części II
   poprzez sieć LAN
- dodatkowy moduł umożliwiający export/import danych pomiędzy oprogramowaniem   
   RCP a systemami Kadry-Płace
- kartoteka pracownika z możliwością podpięcia zdjęcia pracownika
- możliwość importu danych z istniejących baz użytkownika
- raporty w postaci graficznej z możliwością eksportu danych do programów  
   zewnętrznych
- regulaminy: I, II i III zmianowe, ciągły, wg harmonogramu, cykliczny  
- możliwość realizowania podstawowych funkcji programu Kontroli Dostępu
- możliwość wysyłania do rejestratora informacji tekstowych, bilansu czasu pracy   
    i urlopów
- ułatwienie pracy z programem poprzez możliwość stworzenia skrótów do najczęściej  
   używanych funkcji programów
- praca w środowisku WIN 98,2000,NT,XP
   Liczba sztuk: 1
 
c) Wykonanie Usługi
-     Instalacja 2 rejestratorów czasu pracy: instalacja w PUP Częstochowa oraz GCP w Koniecpolu,
-     Instalacja w PUP Częstochowa oprogramowania RCP wraz ze skonfigurowaniem 2 rejestratorów,
-     Konfiguracja 40 pracowników PUP Częstochowa oraz 10 pracowników GCP w Koniecpolu w oprogramowaniu RCP.
 
III część – usługa wdrożeniowa - usługa wdrożeniowa:
a) wdrożenie autoryzacji poprzez karty chipowe w PUP Częstochowa:
-       instalacja serwera certyfikatów w eDirectory systemu Novell Netware 6.5,
-       instalacja w 40 stacjach roboczych czytnika kart chipowych wraz z instalacją   
    sterowników,
-       konfiguracja 40 kart chipowych do autoryzacji użytkowników w eDirectory, przy pomocy certyfikatów umieszczonych na karcie chinowej,
-       konfiguracja logowania się przy pomocy kart chipowych do systemów SI PULS
oraz PSZ.eDok na 40 stacjach roboczych - zarządzanie sposobem autoryzacji
   użytkowników SI PULS oraz PSZ.eDok powinno się odbywać centralnie w module   
   administracyjnym tych aplikacji,
-       przeszkolenie informatyków z konfiguracji wyżej wymienionych punktów,
-       integracja oprogramowania RCP (opisanego w punkcie b) części II zamówienia) z modułem Kadry systemu SI PULS.
 
b) wdrożenie autoryzacji poprzez karty chipowe w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu
-       instalacja serwera certyfikatów w eDirectory systemu Novell Netware 6.5 umieszczonych w PUP Częstochowa - autoryzacja ma się odbywać poprzez połączenie terminalowe z ośrodkiem macierzystym,
-       instalacja w 10 stacjach roboczych czytnika kart chipowych wraz z instalacją sterowników,
-       konfiguracja 10 kart chipowych do autoryzacji użytkowników w eDirectory, przy pomocy certyfikatów umieszczonych na karcie chinowej,
-       konfiguracja logowania się przy pomocy kart chipowych do systemów SI PULS oraz PSZ.eDok na 10 stacjach roboczych - zarządzanie sposobem autoryzacji użytkowników SI PULS oraz PSZ.eDok powinno się odbywać centralnie w module administracyjnym tych aplikacji,
-       przeszkolenie informatyków z konfiguracji wyżej wymienionych punktów.
 
 IV część – zakup i dostawalicencja na oprogramowanie systemowe.
Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft w ramach umowy SELECT nr 80S60033 lub równoważnej formy sprzedaży.
- Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Sngl MVL (device CAL) – 15 sztuk.
 
WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTY CZĘŚCIOWE NA JEDNĄ , DWIE , TRZY LUB CZTERY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
a)    realizacja I części zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy.
b)   realizacja II części zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.
c)    realizacja III części zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.
d)   realizacja IV części zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik   nr 9 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez wykonawcę do oferty.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
cena                                                                                        - 100 %
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-          Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-           Termin  : 20. 11. 2007 r. do godz. 8 30            
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-            Termin : 20.11. 2007 r. o godz. 900            
 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie                               z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Częstochowa 12.11.2007 r.

Zalacznik nr 2 - Formularz oferty (50kB) word
Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (76kB) plik
Zalacznik nr 4 - Wykaz dokumentów (32kB) word
Zalacznik nr 5 - wzór umowy Cz I zamwienia (68kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (117kB) word
Zalacznik nr 3 - oferta cenowa (66kB) word
Zalacznik nr 6 - wzór umowy Cz II zamowienia (78kB) word
Zalacznik nr 7 - wzór umowy Cz III zamowienia (61kB) word
Zalacznik nr 8 - wzór umowy Cz IV zamowienia (80kB) word
Zalacznik nr 10 -Wykaz czesci zamowienia (33kB) word
Zalacznik nr 9 - Oswiadczenie z art.22 i 24 (40kB) word
Zalacznik nr 11 - Oswiadczenie o niezaleganiu (25kB) word
Zapytania do SIWZ (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Tomasz Wierzbicki (20 listopada 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (13 listopada 2007, 10:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417