Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego

2013/S 039-062444

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osbób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki kl. III, kurs spawania podstawowego metodą TIG-141 lub MAG-135, kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarza 25 godzin tygodniowo, kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4-tydodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, kurs profesjonalnego sprzedawcy (obsługa komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, kurs florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.11.2013R.
Kurs operatora koparko - ładowarki w zakresie kl. III
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 30 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 10 osób
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2013 r. – 10 osób
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2013 r. – 10 osób
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 176 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część II zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs spawania podstawowego metodą TIG – 141 lub MAG - 135
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
Kurs spawania podstawowego metodą TIG lub MAG
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 36 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 16 osób
(w tym: 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 6 osób – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie)
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2013 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie różnych metod. Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego może uczestniczyć w zakresie tylko jednej metody.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część III zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.11.2013R.
Kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy).
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach w następujących terminach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 10 osób,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 10 osób
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Część IV zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4- tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 35 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2013 r. – 12 osób (w tym: 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie )
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2013 r. – 13 osób (w tym: 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowane ze środków EFS przez Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 280 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Część V zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
Kurs profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 36 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. – 13 osób
(w tym: 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie)
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 13 osób
(w tym: 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie)
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 220 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Część VI zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
Kurs florysty z aranżacją wnętrz, technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 10-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - marzec 2013 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 230 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawijący przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których przedmiotem byłyby usługi będące przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Kurs spawania podstawowego metodą TIG-141 lub MAG-135
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarza 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarz 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Kurs profesjonalnego sprzedawcy (obsługakomputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Kurs florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługa kas fiskalnych
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – Kursu operatora koparko-ładowarki kl. III.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu operatora koparko-ładowarki;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II postępowania – Kursu spawania podstawowego metodą TIG-141 lub MAG-135.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu spawania podstawowego (dowolna metoda);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III postępowania – Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia
i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu specjalisty do spraw kadr i płac;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV postępowania – Kursu podstawowego księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu księgowości wspomaganej komputerem;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V postępowania - Kursu profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandisinig, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs profesjonalnego sprzedawcy;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VI postępowania - Kursu florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs florysty, bukieciarstwa lub decoupage (do wyboru);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie)
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz osób oraz wykaz sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b i 4c
do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
13. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 31.10.2013r. lub do 30.11.2013r. (w zależności od terminu zakończenia szkolenia),
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz
z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą
i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – Kursu operatora koparko-ładowarki kl. III.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część II postępowania – Kursu spawania podstawowego metodą TIG-141 lub MAG-135.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III postępowania – Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia
i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office, aktualną wersją programów Symfonia i Płatnik.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: kadry i płace, obsługa programów Symfonia, Płatnik) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część IV postępowania – Kursu podstawowego księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum sześcioma kasami fiskalnymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: rachunkowość, rozliczenia z ZUS i US, obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych, obsługa kas fiskalnych) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część V postępowania - Kursu profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandisinig, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum sześcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum jedną z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, telemarketing, merchandising) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część VI postępowania - Kursu florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum pięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum jedną z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: florystyka, decoupage, obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, aranżacja wnętrz) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz osób oraz wykaz sprzętu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – Kursu operatora koparko-ładowarki kl. III.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część II postępowania – Kursu spawania podstawowego metodą TIG-141 lub MAG-135.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III postępowania – Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia
i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office, aktualną wersją programów Symfonia i Płatnik.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: kadry i płace, obsługa programów Symfonia, Płatnik) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część IV postępowania – Kursu podstawowego księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum sześcioma kasami fiskalnymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: rachunkowość, rozliczenia z ZUS i US, obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych, obsługa kas fiskalnych) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część V postępowania - Kursu profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandisinig, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum sześcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum jedną z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, telemarketing, merchandising) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część VI postępowania - Kursu florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum pięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum jedną z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: florystyka, decoupage, obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, aranżacja wnętrz) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz osób oraz wykaz sprzętu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-3/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.3.2013 - 07:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.3.2013 - 08:00

Miejscowość:

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 123, ul. Szymanoskiego 15, 42-217 Częstochowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (242kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (257kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (148kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, kadry i sprzętu (106kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (324kB) zip
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (104kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (94kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (23 lutego 2013)
Opublikował: j_stepien (23 lutego 2013, 14:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216