Informacja o unieważnieniu I części postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, którego przedmiotem były usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cz

 

ZZ-271-23/2009
 
 
Częstochowa, 13.08.2009r.
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ
206 000 euro
 
 
Na podstawie art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, informuje, iż unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, na realizację usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - cz. I zamówienia kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office),
 
Powód unieważnienia
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje Zamówienia.
 
Uzasadnienie
 
Zamawiający przewidział na realizacje kursu kwotę 67 500,00 zł. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę to 123,999,75 zł.
W związku z powyższym zachodzi przesłanka unieważniania postępowania na podstawie
art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z którym, zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla, Justyna Stępień (13 sierpnia 2009)
Opublikował: j_stepien (13 sierpnia 2009, 13:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249