Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie- kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik+4 tygodniow

21/04/2012    S78    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego

2012/S 78-128769

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail: kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach w następujących terminach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2012 r. – 10 osób.
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2012 r. – 10 osób.
1.2 Miejsce szkolenia.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące, stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2 m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, wykonawca musi zapewnić wentylatory.
Wykonawca zapewnia miejsce praktyk u pracodawcy dla wszystkich uczestników szkolenia w ramach realizowanego zamówienia (4 tygodnie praktyk, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane od poniedziałku do piątku). Wykonawca musi wykazać nazwy i adresy pracodawców, u których będą realizowane praktyki oraz opiekunów uczestników praktyk u danego pracodawcy. Wykaz miejsc praktyk oraz oświadczenia pracodawców (w oryginale) o zobowiązaniu przyjęcia na praktykę wykonawca załącza do oferty. Poprzez określenie praktyka u pracodawcy zamawiający rozumie odbycie u wskazanych przez wykonawcę pracodawców praktyki polegającej na możliwości zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników szkolenia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Dla uzyskania jak najlepszych efektów szkolenia zamawiający oczekuje, że u pojedynczego pracodawcy praktykę realizować będzie maksymalnie pięciu uczestników zajęć. Wykonawca winien wskazać w ofercie co najmniej dwóch pracodawców, u których realizowana będzie praktyka. Zamawiający wymaga, aby każda grupa miała opiekuna praktyk sprawującego stały nadzór nad uczestnikami szkolenia w trakcie jego trwania. Praktyka winna być realizowana równolegle tak, aby termin zakończenia szkolenia był taki sam dla danej grupy uczestników.
1.3 Liczba godzin szkolenia.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 do 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia.
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku kadrowo – płacowym oraz zapoznanie między innymi:
— ze sprawami pracowniczymi w firmie,
— z zatrudnieniem wg prawa pracy i prawa cywilnego,
— z zasadami prowadzenia dokumentacji ewidencji pracowniczej,
— z zasadami przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej,
— z zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji zatrudnienia i czasu pracy,
— z zasadami rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— z obsługą programów z zakresu kadr i płac (Symfonia, Płatnik),
— z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
— z zagadnieniami związanymi z równością szans kobiet i mężczyzn.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jeden komputer wyposażony w aktualną wersję programów Płatnik i Symfonia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówien uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), sprzętu stanowiące zał. nr 4a, 4b, do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „nie dotyczy”.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym na 2012 r. o wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN ważną do min. 31.10.2012 r.,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
— 2 szkolenia grupowe z zakresu kursu specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik,
— dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługi te zostały wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z zainstalowaną aktualną wersją programu Symfonia i Płatnik.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 90

2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-11-2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2012 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.5.2012 - 08:30

Miejscowość:

Czestochowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.4.2012

Zał. nr 8- Wykaz dokumentów (105kB) word
Specyfikacja Istotnych Wakunków Zamówienia (199kB) word
Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia (136kB) word
Zał. nr 4 - Wykaz doświadczenia, sprzętu (153kB) word
Zał. nr 2- Formularz oferty (86kB) word
Zał. nr 3- Oswiadczenia z art. 22 i 24 (149kB) word
Zał. nr 5 - Program szkolenia (37kB) word
Zał nr 6 - Harmonogram kursu (122kB) word
Zał. nr 7- Preliminarz kosztów kursu (98kB) word
zał nr 10- Wykaz części przekazanych do realizacji przez podwykonawców (85kB) word
Zał. nr 9- Wzór umowy (569kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (24 kwietnia 2012)
Opublikował: a_kukla (24 kwietnia 2012, 10:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295