ZPZ-271-43/2012                                                                          Częstochowa, 2012-12-07
 
 
           
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
 
Storio Sp. z o.o.
Ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka.
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Storio Sp. z o.o.
Ul. Reformacka 25,
32-020 Wieliczka
 
 
300,00
 
300,00
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (7 grudnia 2012)
Opublikował: j_stepien (7 grudnia 2012, 13:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263