Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 23.06.2008r.
 
 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część VI – kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym dla 10 osób.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez
 
„GIRASOLE” Centrum Językowe
Al. N. M. P. 53
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 4, złożona przez:
Edukacja Plus
Ul. Wertera 8
20-713 Lublin
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca:
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa (Oferta nr 3)
Uzasadnienie:
Wykonawca w części oferty dotyczącej kadry dydaktycznej, wskazał jedną osobę przeznaczoną do realizacji zamówienia, nie przedłożył jednak dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia. Jedyny dokument potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia kadry dydaktycznej Wykonawca załączył
w obcym języku, nie przedkładając tłumaczenia dokumentu, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Wezwany, zgodnie z art. 26 ust. 3 do uzupełnienia brakujących dokumentów,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dokonał uzupełnienia. Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
1
„GIRASOLE”
Centrum Językowe
Al. N. M. P. 53
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
5,25
15,75
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,35
1,05
 
 
 
RAZEM
10,50
31,50
2
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,67
8,01
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,69
5,07
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
4,01
12,03
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
8,47
25,41

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
5
Akademickie Centrum Lingwistyczne
ul. Nowowiejskiego 6
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,70
8,10
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
5,60
16,80
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
10,20
30,60
6
„SAS” Ośrodek Nauki Języków Obcych
Krystyna Knapińska
ul. Dekabrystów 41
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,92
5,76
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,50
4,50
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
4,51
13,53
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,40
1,20
 
 
 
RAZEM
8,53
25,59
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (168kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 10:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171