Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 00 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum s

 
 
ZZ-271-3/2011                                                                     Częstochowa, 2011-05-10
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 7, złożoną przez:
 
Agencję Rozwoju Edukacji,
ul. Wybickiego 144, 41-400 Mysłowice.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
15,12
 
 
 
3,00
 
 
 
18,12
 
 
 
2
Europejska Akademia Handlu   
i Przedsiębiorczości
Robert Staluszka
Zielona 8,
 88-430 Janowiec Wielkopolski
 
 
 
13,77
 
 
0,00
 
 
13,77
 
 
 
3
 
ATForum Damian Dmuchowski, ul. Rudzka 14,
44-200 Rybnik (lider konsorcjum)
– WROcomp Jerzy Żemła, ul. Strzegomska 232/2,
54-432 Wrocław
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
4
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
17,28
 
3,00
 
20,28
 
5
 
Ośrodek Kształcenia SOKRATES,
Ul. Wodzickiego 68, 
42-200 Częstochowa
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
6
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 
42-200 Częstochowa
 
 
20,52
 
3,00
 
23,52
 
 
7
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Wybickiego 144,
41-400 Mysłowice
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-3/2011                                                                     Częstochowa, 2011-05-10
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część III - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
22,68
 
3,00
 
25,68
 
2
Ośrodek Kształcenia SOKRATES,
Ul. Wodzickiego 68, 
42-200 Częstochowa
 
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
Oferta odrzucona
 
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (10 maja 2011)
Opublikował: j_stepien (10 maja 2011, 12:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198