Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 23.06.2008r.
 
 
                                                                                 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część XII – kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla 10 osób.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez
 
Spółdzielnię Pracy „OŚWIATA”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
1
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,28
6,84
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,20
6,60
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,10
0,30
 
 
 
RAZEM
6,48
19,44
2
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
Ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,89
5,67
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
1,74
5,22
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,10
0,30
 
 
 
RAZEM
6,83
20,49
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (143kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 12:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179