Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie cz. I, II, III, IV, VI, VIII, XZPZ-271-3/2014                                                                                                         Częstochowa, dnia 01.04.2014 r.
                                                                                 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie,
część I – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Cz-wa
 
OFERTA ODRZUCONA
2
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
25,38
 
3,00
 
28,38
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
OFERTA ODRZUCONA
4
ZDZ w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
21,60
 
3,00
 
24,60
5
Profesjonalne Centrum Rozwoju – BUTTERFLY S.C.
Al. Wolności 33 lok. 5,42-202 Cz-wa
 
27,00
 
0,00
 
27,00
6
KONSORCJUM:
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska (LIDER)
ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa,
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabjański (PARTNER)
ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec
 
 
 
OFERTA ODRZUCONA
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część II – kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
OFERTA ODRZUCONA
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
24,57
 
3,00
 
27,57
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część III – kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
25,65
 
3,00
 
28,65
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część IV – kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
23,76
 
3,00
 
26,76
3
KONSORCJUM:
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska (LIDER)
ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa,
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabjański (PARTNER)
ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec
 
26,73
 
3,00
 
29,73
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część VI zamówienia – kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
2
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
OFERTA ODRZUCONA
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
26,46
 
3,00
 
29,46
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część VIII – kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Centrum Szkoleniowe GREEN PENCIL Paweł Bieniawski
ul. Pułtuska 151/14, 07-200 Wyszków
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
Centrum Szkoleniowe GREEN PENCIL Paweł Bieniawski
ul. Pułtuska 151/14, 07-200 Wyszków
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część X zamówienia – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
KONSORCJUM:
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” (LIDER)
ul. Ogrodowa 6/24, 42-208 Częstochowa,
PPHU „ALBERTINA” Bożena Kmita (PARTNER)
ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o. o.
ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
 
16,20
 
3,00
 
19,20
2
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła
ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
3
KONSORCJUM:
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” (LIDER)
ul. Ogrodowa 6/24, 42-208 Cz-wa,
PPHU „ALBERTINA”
Bożena Kmita (PARTNER)
ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec
 
27,00
 
3,00
 
30,00
4
„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe
ul. Piłsudskiego 35, 42-200 Częstochowa
 
OFERTA ODRZUCONA
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Izabela Burzawa (1 kwietnia 2014, 13:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471