Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Pho

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsaługą programu Photoshop, kurs obsługi programu AutoCad, kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy, kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro.
Numer ogłoszenia: 360304 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsaługą programu Photoshop, kurs obsługi programu AutoCad, kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy, kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.11.2012 R. Część I - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Przewidziano przeszkolenie 12 osób, w tym: 11 osób bezrobotnych oraz 1 osoby poszukującej pracy (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy - dla osób bezrobotnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dla osoby poszukującej pracy). 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 12-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Część II - Kurs obsługi programu AutoCAD Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 7 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy). 2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 7 - osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 180 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Część III - Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e - biznesowej - sklep internetowy Kod CPV - 80530000 - 8 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy). 3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 15 - osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 170 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Część IV - kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro Przewidziano przeszkolenie 7 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy). 4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 7-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 100 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem ewentualnych zamówienień uzupełniajacych byłyby usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.20.01-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - Kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu (do wyboru): fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, obsługa programu Photoshop; jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Część II - Kurs obsługi programu AutoCad. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu obsługi programu AutoCad; jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Część III - Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenie: jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługa ta została wykonana należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Część IV - kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu kosztorysowania robót budowlanych; jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - Kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dwunastoma stanowiskami komputerowymi z komputerami wyposażonymi w: MS Windows XPVista7, Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, Pamięć RAM min. 3 GB, Kartę grafiki min. 512 MB RAM, Monitor min. 19; minimum dwunastoma cyfrowymi aparatami fotograficznymi. Część II - Kurs obsługi programu AutoCad Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum siedmioma stanowiskami komputerowymi z komputerami wyposażonymi w: MS Windows XPVista7, Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, Pamięć RAM min. 3 GB, Karta grafiki min. 512 MB RAM, Monitor min. 19. Część III - Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum piętnastoma stanowiskami komputerowymi z komputerami wyposażonymi w: MS Windows XP/Vista/7, Procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz, Pamięć RAM min. 2 GB, Karta grafiki min. 512 MB RAM, Monitor min. 17. Część IV - kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum siedmioma stanowiskami komputerowymi z komputerami wyposażonymi w: MS Windows XP/Vista/7, Procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz, Pamięć RAM min. 3 GB, Karta grafiki min. 512 MB RAM, Monitor min. 19.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I - Kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia - fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, obsługa programu Photoshop musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie; Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Część II - Kurs obsługi programu AutoCad Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: każda osoba, która poprowadzi szkolenie musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w zakresie obsługi programu AutoCad w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Część II - Kurs obsługi programu AutoCad Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: każda osoba, która poprowadzi szkolenie musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w zakresie obsługi programu AutoCad w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Część III - Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy - Zamawijacy nie precyzuje tego warunku. Część IV - kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: każda osoba, która poprowadzi szkolenie musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w zakresie kosztorysowania robót budowlanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku - dotyczy każdej części zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Program szkolenia, harmonogram, preliminarz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2012r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.11.2012r., c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Photoshop Przewidziano przeszkolenie 12 osób, w tym: 11 osób bezrobotnych oraz 1 osoby poszukującej pracy (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy - dla osób bezrobotnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dla osoby poszukującej pracy). 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 12-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs obsługi programu AutoCad.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Kurs obsługi programu AutoCAD Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 7 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy). 2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 7 - osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej - sklep internetowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - Kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e - biznesowej - sklep internetowy Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy). 3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 15 - osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV - kurs kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro Przewidziano przeszkolenie 7 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy). 4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 7-osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - październik/listopad 2012 r. Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


                                                                                                       Częstochowa, 2012-09-26
ZPZ-271-29/2012
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy    w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„ … czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry dydaktycznej w czasie prowadzenia szkolenia, wynikłej z sytuacji nagłej, nie dającej przewidzieć się na etapie sporządzania oferty oraz podpisania umowy?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 2 punktem 4 zał. Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy,
w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez osoby wskazane w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym równym lub większym, niż osoby zastępowane. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny jej nieobecności, okres zastępstwa. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kwalifikacje, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń osoby lub osób zastępujących.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (36kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (115kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (36kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (165kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 i 24 Pzp. (37kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (35kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, kadry i sprzętu (51kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (67kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (43kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (48kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (199kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ -Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (21 września 2012)
Opublikował: j_stepien (21 września 2012, 12:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255