Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop, kurs projektowania i pozycjonowania stron www.
Numer ogłoszenia: 177316 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kursu zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop, kursu projektowania i pozycjonowania stron www..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. - 10 osób Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs projektowania i pozycjonowania stron www UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 kurs projektowania i pozycjonowania stron www Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. - 10 osób Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 300 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia..
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na kwotę nie większą niż 50 % wartości zamówienia. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą usługi szkolenia komputerowego, analogiczne, jak w zamówieniu podstawowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek został sprecyzowany odrębnie. Cz. I zamówienia - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu grafiki komputerowej lub obsługi programu Photoshop (do wyboru); jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Cz. II zamówienia - Kurs projektowania i pozycjonowania stron www. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu projektowania i pozycjonowania stron www; jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek został sprecyzowany odrębnie. Cz. I zamówienia - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz Pamięć RAM min. 3 GB Karta grafiki min. 512 MB RAM Monitor min. 19. Cz. II zamówienia - Kurs projektowania i pozycjonowania stron www. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 Procesor IntelAMD min. 2,4 GHz Pamięć RAM min. 3 GB Karta zintegrowana z dostępem do 512 MB RAM Monitor min. 19.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek został sprecyzowany odrębnie. Cz. I zamówienia - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą-cymi osobą-ami: każda osoba, która prowadzi zajęcia z zakresu danego modułu (spośród dwóch następujących: grafika komputerowa, obsługa programu Photoshop) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) z zakresu danego modułu w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie; Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie Cz. II zamówienia - Kurs projektowania i pozycjonowania stron www.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą-cymi osobą-ami: każda osoba, która prowadzi zajęcia z zakresu projektowania i pozycjonowania stron www musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) z zakresu projektowania i pozycjonowania stron www w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie; Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Program szkolenia, harmonogram i preliminarz.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z oświadczeniem dotyczącym przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne (oryginalne) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 31.10.2013r., c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. - 10 osób Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs projektowania i pozycjonowania astron www.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kurs projektowania i pozycjonowania stron www Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. - 10 osób Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
                                                                                            Częstochowa, 2013-05-08
ZPZ-271-11/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie-  kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W opisie przedmiotu zamówienia pkt 4 dot. Minimalnego zakresu tematycznego szkolenia dwa ostatnie podpunkty zdaja się nie pasować tematyka do reszty szkolenia. Proszę o informację, czy jest to błąd – czy rzeczywiście w szkoleniu z zaawansowanej grafiki komputerowej należy umieścić również moduł dotyczący ochrony środowiska i równości szans kobiet i mężczyzn.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż wskazane moduły muszą zostać ujęte w programie szkolenia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
                                                                             
                                                                               
 Częstochowa, 2013-05-13
ZPZ-271-11/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie-  kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W opisie przedmiotu zamówienia, pkt 5 dot. Materiałów dla uczestników, poczęstunek, jest informacja o tym, że wymagany jest minimum jeden podręcznik obsługi każdego
z programów – pytanie brzmi, czy zamiast podręczników nie wystarczą skrypty szkoleniowe opracowane przez prowadzącego zajęcia.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zastąpienia podręczników skryptami.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 i 24 PZP. (149kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, osób i sprzętu. (107kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (115kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program kursu (91kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (104kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (264kB) zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (206kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (98kB) word
Załacznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (35kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (6 maja 2013)
Opublikował: j_stepien (6 maja 2013, 14:26:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276