Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs technologa robót wykończeniowych.

 
ZPZ-271-6/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-20
 
 
 
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -
Kurs technologa robót wykończeniowych.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
KURSOWNIA Sp.z o.o.
ul. Jagiellońska 8, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
18,90
 
3,00
 
21,90
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
23,76
 
3,00
 
26,76
 
3
Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński,
ul. Grzybowska 5/8,
42-202 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
 
4
KURSOWNIA Sp.z o.o.
Ul. Jagiellońska 8,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
 
 
 
 Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (20 kwietnia 2012)
Opublikował: j_stepien (20 kwietnia 2012, 11:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219