ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I kurs fryzjerski z podstawami przedsiebiorczości

ZPZ-271-22/2012                                                                 Częstochowa, dn. 28.08.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,
- kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1 , złożoną przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
27,00
3,00
30,00
   2.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
23,49
3,00
26,49
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (28 sierpnia 2012)
Opublikował: a_kukla (28 sierpnia 2012, 10:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212