Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ -1; TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚN

27/02/2014    S41    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2014/S 041-068443
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Izabela Burzawa
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 2. kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy; 3. kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka; 4. kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości; 5. kurs kasjera walutowo – złotowego z obsługą kas fiskalnych; 6. kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy; 7. kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości; 8. kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości; 9. kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym; 10. kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia
Część I zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Uwaga: planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończ się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 18 osób. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6. 1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 8 osób finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2014 r. – 10 osób w tym: 7 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym 80 godzin języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym, 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy tj. podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Opis przedmiotu zamówienia
Część II zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Uwaga: planowany termin kursu może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 10-cio osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2014r.
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 266 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Opis przedmiotu zamówienia
Część III zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Uwaga: Planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach w następujących terminach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób
(w tym: 8 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 216 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Wymagane jest, aby zajęcia teoretyczne obejmujące dostęp do programów Symfonia i Płatnik obejmowały nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych.
Opis przedmiotu zamówienia
Część IV zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości
Uwaga: planowany termin kursu może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 206 godzin dydaktycznych, w tym minimum 120 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Opis przedmiotu zamówienia
Część V zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs kasjera walutowo - złotowego z obsługą kas fiskalnych
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 16 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach w następującym terminie:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 8 osób,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2014 r. – 8 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 62 godziny dydaktyczne przeznaczone dla jednego uczestnika szkolenia.
Opis przedmiotu zamówienia
Część VI zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Uwaga: planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2014 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 316 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Opis przedmiotu zamówienia
Część VII zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości.
Uwaga: planowany termin kursu może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 10-cio osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2014r.
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzerwalnym terminie do dnia 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 316 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Opis przedmiotu zamówienia
Część VIII zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości
Uwaga: planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej 10-cio osobowej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2014r.
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzerwalnym terminie do dnia 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Opis przedmiotu zamówienia
Część IX zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs spawania podstawowego (metoda TIG, MAG, MIG) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym (do wyboru 2 metody z 3 w/w)
Uwaga: planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 40 osób bezrobotnych
Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób
w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2014 r. – 10 osób
w tym: 8 osób finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2014 r. – 10 osób
w tym: 8 osób finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób
w tym: 8 osób finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS przez Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie różnych metod. Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego może uczestniczyć w zakresie dwóch wcześniej wybranych metod.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 356 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym 80 godzin języka niemieckiego na poziomie podstawowym, 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy tj. podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna).
Opis przedmiotu zamówienia
Część X zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób
Uwaga: planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 50 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w pięciu następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2014 r. – 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2014 r. – 10 osób – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
V grupa - termin rozpoczęcia październik 2014 r. – 10 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, C+E, C1, C1+E lub do kat. D, D+E D1, D1+E.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć w zakresie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy obejmujący minimum 156 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, których przedmiotem byłyby usługi szkolenia zawodowego będące przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: kurs kasjera walutowo – złotowego z obsługą kas fiskalnych
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I zamówienia –
kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego
lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi
lub dziećmi (do wyboru),
- edno szkolenie grupowe z zakresu – kurs języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II zamówienia –
kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy
w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs kucharza oraz, że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III zamówienia –
kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs specjalisty ds. kadr i płac
oraz, że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV zamówienia –
kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs stylizacji paznokci
oraz, że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V zamówienia –
kurs kasjera walutowo – złotowego z obsługą kas fiskalnych
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs kasjera walutowo – złotowego,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs obsługi kas fiskalnych
oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VI zamówienia –
kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs pracownika administracyjno – biurowego, pracownika biurowego lub sekretarki (do wyboru),
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs języka angielskiego
oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VII zamówienia –
kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs gastronomiczny oraz, że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VIII zamówienia –
kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs videofilmowania lub fotografii (do wyboru)
oraz, że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IX zamówienia –
kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs spawania podstawowego metodą TIG,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs spawania podstawowego metodą MAG lub MIG (do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część X zamówienia –
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej:
dwa szkolenia grupowe z zakresu – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu – zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3b do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 3c do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonychw art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3b do SIWZ.
5. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu – zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 3c do SIWZ.
11. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
12. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
13. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
14. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
16. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2014r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 15.11.2014 r.,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2, 7, 8, 9,10.
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7, 8, 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I zamówienia –
kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego
lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– opieka nad osobami starszymi i chorymi,
– opieka nad dziećmi,
– język angielski,
– język niemiecki,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej.
Część II zamówienia –
kurs kucharza z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– praca na stanowisku kucharza,
– minimum sanitarne,
– przedsiębiorczość,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykas kadry dydaktycznej.
Część III zamówienia –
kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– Windows XP lub nowszy,
– pakiet MS Office,
– aktualną wersję programów Symfonia i Płatnik.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– kadry i płace,
– obsługa programów z zakresu kadr i płac (Symfonia, Płatnik),
– profesjonalna obsługa klienta,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część IV zamówienia –
kurs stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i stóp z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– stylizacja paznokci (pielęgnacja dłoni i stóp),
– obsługa klienta,
– przedsiębiorczość,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej.
Część V zamówienia –
kurs kasjera walutowo – złotowego z obsługą kas fiskalnych
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
minimum ośmioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma
wyposażonymi w terminale kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– kasjer walutowo – złotowy,
– obsługa kas fiskalnych,
– minimum sanitarne,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz dakry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część VI zamówienia –
kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– Windows XP lub nowszy,
– pakiet MS Office.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– obsługa sekretariatu,
– obsługa komputera,
– sporządzanie dokumentacji kadrowo – płacowej,
– język angielski,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część VII zamówienia –
kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– mała gastronomia i catering,
– minimum sanitarne,
– przedsiębiorczość,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej.
Część VIII zamówienia –
kurs videofilmowania i fotografii okolicznościowej z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– MS Windows XP/Vista/7 bądź 8,
– procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz,
– pamięć RAM min. 3 GB,
– kartę grafiki min. 512 MB RAM,
– monitor min. 19”,
– Adobe Photoshop min. ver. CS3,
– Pinacle Studio min. ver. 12;
- minimum pięcioma lustrzankami cyfrowymi + statyw;
- minimum pięcioma kamerami cyfrowymi + statyw.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
– videofilmowanie,
– fotografia,
– przedsiębiorczość,
– zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część IX zamówienia –
kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część X zamówienia –
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób
Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-3/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2014 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2014 - 09:00
Miejscowość:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 217, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2014
 

ZPZ-271- 3/2014                                                                                                          Częstochowa, dnia 05.03.2014 r.
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
ZAPYTANIE:
„W pkt. 9 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Zamawiający pisze: „Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia
o jego ukończeniu.” Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie: czy zaświadczenie, o którym mowa w SIWZ to zaświadczenie wydane w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.)?”
 
WYJAŚNIENIA:
„Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia
o jego ukończeniu”.
Poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186
z późn. zm.).
Dodatkowo Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z suplementami, które muszą:
-  zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowymw realizację szkolenia,
- być opatrzone emblematem Wspólnoty logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx) – według załączonego wzoru.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3


ZPZ-271- 3/2014                                                                                                        Częstochowa, dnia 10.03.2014 r.
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
ZAPYTANIE:
„Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część I kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego +
4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
w punkcie 3 Liczba godzin szkolenia, określa iż minimalna liczba godzin przeznaczonych dla 1 osoby wynosi 250 godzin … w tym 80 godzin języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym …
Ponieważ w tej części Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach:
I grupa: kwiecień 2014 – 8 osób, II grupa: czerwiec 2014 – 10 osób to prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy w przypadku jeśli np. w grupie I okaże się że 5 osób zainteresowanych jest nauką języka niemieckiego, natomiast 3 osoby zainteresowane są nauką języka angielskiego, a w grupie II wyklaruje się podział np. 5 osób na język niemiecki oraz 5 osób na język angielski to czy w tym przypadku będzie możliwość rotacji pomiędzy grupami na realizację modułu języka obcego?
I w tym przykładzie 5 osób z grupy I zainteresowanych nauką języka niemieckiego zrealizuje naukę języka niemieckiego wraz z 5-cioma osobami z grupy II zainteresowanymi nauką tego języka
i podobnie z realizacją nauki języka angielskiego (3 osoby z grupy pierwszej będą realizowały naukę języka angielskiego z 5-cioma osobami z grupy drugiej)”
WYJAŚNIENIA:
            Zamawiający informuje, że w ramach realizacji kursu opiekinad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo nie ma możliwości łączenia uczestników odbywających szkolenie w różnych terminach. Osoby skierowane na szkolenie w ustalonym terminie muszą zrealizować program szkolenia, w tym moduł języka obcego zgodnie z harmonogramem.
            W związku z powyższym rotacja osób pomiędzy grupami na realizację modułu języka obcego nie jest możliwa.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3


ZPZ-271- 3/2014                                                                                                        Częstochowa, dnia 10.03.2014 r.
 
 
MODYFIKACJA SIWZ
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie –
część IX zamówienia – kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG
(do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zawiadamia o dokonanej modyfikacji SIWZ.
Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:
 
  1. W załączniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty, ostatnie zdanie w punkcie 2 otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku składania oferty na cz. IX zamówienia - kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym, należy podać:
·        cenę za przeszkolenie jednej osoby w zakresie metody TIG + MAG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym,
·        cenę za przeszkolenie jednej osoby w zakresie metody TIG + MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym, oraz
·         cenę za przeszkolenie jednej osoby w zakresie metody MAG + MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym.”
 
  1. W rozdziale XII SIWZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, ostatnie dwa zdania w punkcie 4 otrzymują brzmienie:
 „W przypadku kursu spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym (cz. IX), Zamawiający doda do siebie koszt
przeszkolenia jednej osoby zamieszczony w formularzu oferty w zakresie każdej z trzech opcji (TIG + MAG, TIG + MIG oraz MAG + MIG). Suma ta będzie stanowiła cenę oferty.”
 
  1. W rozdziale XII SIWZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, ostatnie dwa zdania w punkcie 8 otrzymują brzmienie:
 „W przypadku kursu spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym (cz. IX), Wykonawca złoży trzy preliminarze - dla każdej opcji osobno (TIG + MAG, TIG + MIG oraz MAG + MIG). Wykonawca zobowiązany jest również podać koszt osobogodziny.”
 
  1. W rozdziale XIII SIWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT, trzecie zdanie w punkcie 4, podpunkt a), otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku kursu spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym (cz. IX), Zamawiający doda do siebie koszt
przeszkolenia jednej osoby zamieszczony w formularzu oferty w zakresie każdej z trzech opcji (TIG + MAG, TIG + MIG oraz MAG + MIG).”
 
Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ - 2 (90kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (599kB) zip
Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (216kB) word
MODYFIKACJA SIWZ (223kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO MODYFIKACJI (297kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty PO MODYFIKACJI (106kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykaz kadry dydaktycznej; wykaz sprzętu (109kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (215kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (99kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (111kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (88kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (262kB) zip
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (27 lutego 2014)
Opublikował: i_burzawa (27 lutego 2014, 13:39:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318