Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-kurs obsługi programu Auto Cad i NormaPro

Częstochowa: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs obsługi programu AutoCAD i Norma Pro
Numer ogłoszenia: 87845 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs obsługi programu AutoCAD i Norma Pro.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach w następujących terminach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia maj 2012 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2012 r. - 10 osób 1.2 Miejsce szkolenia Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy). Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące, stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2. Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory. 1.3 Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 260 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek ilub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu). Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 800 do 2000 , w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie. 1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: z zakresu obsługi programu AutoCAD (kurs podstawowy i średniozaawansowany 2D i 3D): podstawy rysowania obiektów, modyfikacja rysunku, warstwy rysunkowe, wprowadzanie tekstu, kreskowanie, wymiarowanie rysunku, bloki, atrybuty, makrodefinicje, pliki wymiany danych rysunkowych, modyfikacja menu, komendy zewnętrzne i skróty, wprowadzenie do modelowania przestrzennego, modelowanie krawędziowe, modelowanie powierzchniowe, modelowanie bryłowe, tworzenie elementów złożonych, uzyskiwanie informacji o bryłach. z zakresu obsługi programu Norma Pro: wprowadzenie do programu, niezbędne narzędzia w programie Norma Pro, tworzenie nowego kosztorysu, zapisywanie kosztorysu, dostosowanie widoku kosztorysu do własnych potrzeb, pozycje kosztorysowe, katalogi KNR, obmiary, działy, zestawienia RMS, cenniki i bazy cenowe. zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom), zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn. Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: - jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs obsługi programu AUTOCAD, - dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługi te zostały wykonana należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi do realizacji niniejszego kursu o poniższych parametrach: RAM - min. 1024 MB; Procesor - min. 2,5 GHZ; Karta graficzna - min. 128 MB ram Monitor - min. 17 cali; System operacyjny - min. Windows XP, z odpowiednim do przeprowadzenia kursu oprogramowaniem komputerowym na każdym z nich, tj. programem AUTOCAD (wersja min. 2008). Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu obsługi programu AUTOCAD.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu obsługi programu AUTOCAD.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15 42-200 Czestochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2012 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K Szymanowskiego 15 42-200 Czestochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Zał. nr 2 - Formularz oferty (85kB) word
Zał. nr 6 -Harmonogram (122kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (158kB) word
Zał. nr 4a, 4b, 4c - Wykaz doświadczenia, kadry, sprzętu (216kB) word
Zał. nr 7- Preliminarz kosztów (98kB) word
Zał. nr 8 - Wykaz dokumentów (105kB) word
Zał.nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (106kB) word
Zał. nr 3- Oswiadczenie z art.22 i 24 (149kB) word
Zał. nr 10 - Wykaz części przekazanych do realizacji pzez podwykonawców (85kB) word
Zał. nr 5 - Program szkolenia (33kB) word
Zał. nr 9- Wzór umowy (569kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (18 kwietnia 2012)
Opublikował: a_kukla (18 kwietnia 2012, 11:25:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212