Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Katarzyna Walczyk pokój 10
  Adres:
ul. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
+48 0343706136
  Faks:
+48 0343243130
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
1. Kurs prawa jazdy kat. C, E, D dla osób dysponujących prawem jazdy kat. B i D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C dla 140 osób.

2. Kurs kierowcy wózka jezdniowego dla 140 osób.

3. Kurs spawania podstawowego (metoda G, E, MAG, TIG) dla 80 osób.

4. Kurs nauki języka angielskiego dla 130 osób.

5. Kurs sekretarki dla 80 osób.

6. Kurs obsługi komputera dla 120 osób.

7. Kurs przedstawiciela handlowego dla 60 osób.

8. Kurs manicure, pedicure, tipsy dla 40 osób.

9. Kurs florystyczny dla 80 osób.

10. Kurs pracownika ochrony II stopnia dla 20 osób.

11. Kurs fryzjerski dla 10 osób.

12. Kurs kucharza, kelnera, barmana dla 10 osób.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 80.42.30.00
  Dodatkowe przedmioty
80.42.22.20
80.42.80.00
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
1 479 000 zł
czyli 352 067,4141 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   2006-06-01
 i/lub data zakończenia 
 2007-04-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
Nie wymagane wadium.
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne (ważne w 2006 r. ) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wykonawcy zobowiązani są do dokonania ponownego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy w 2007 r.
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykorzystywanych do wykonania zamówienia narzędzi, sprzętu i materiałów.
8. Ankiety dla wykładowców i instruktorów.
9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI ust. 2, 8 i 9 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w części VI ust. 7 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia z części I, II, III i VII winni złożyć dodatkowe dokumenty zawarte w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. koszt szkolenia : 40

2. warunki lokalowe, sprzęt i materiały : 30

3. kwalifikacje kadry dydaktycznej : 30

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-05-04 Cena (o ile dotyczy) 0

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-05-05
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-05-05 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-04-05

zalb.doc (117kB) word

metryczka


Opublikował: admin (19 czerwca 2006, 12:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477