Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 206 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla

 

 
 
 
                       
                                                                                                  Częstochowa, 2009-12-03
ZZ-271-49/2009 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    
                                                                                                                                                                                                         
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie., wybrano do realizacji następującą ofertę:
 
X-comp Sp. z o.o., ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,  tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
X-comp Sp. z o.o.,
 ul. Tama Pomorzańska 26,
70-952 Szczecin
 
 
500,00
 
500,00

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Nr 2, złożona przez:
REK - KOMPUTER Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 23, 05-816 Reguły – Michałowice.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Treść złożonej oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W punkcie II „Opisu przedmiotu zamówienia/ informacji o parametrach technicznych” Przełącznik KVM, w pozycji nr 7 wymagana była rozdzielczość wyświetlacza minimalna 1280x1024, Wykonawca natomiast oferuje urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości 1440x900, czyli rozdzielczość pionowa wyświetlacza oferowanego urządzenia, nie spełnia minimalnych wymogów postawionych przez Zamawiającego.
 
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2, Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (3 grudnia 2009)
Opublikował: j_stepien (3 grudnia 2009, 11:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270