ZPZ-271-23/2012                                                                          Częstochowa, 2012-09-03
 
Dotyczy: dotyczącego przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następująceoferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
Ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
20,25
 
3,00
 
23,25
 
3
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (3 września 2012)
Opublikował: j_stepien (3 września 2012, 12:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270