Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przygotowujący do egzaminu ECD

ZPZ-271-4/2013                                                                                         Częstochowa, 2013-03-11
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie – kurs przygotowujący do egzaminu ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                
 z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
 
 
23,10
 
 
23,10
2
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
 
 
OFERTA ODRZUCONA
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
 42-200 Częstochowa
 
 
29,10
 
29,10
 
4
Stowarzyszenie Rachunkowość
Ul. Kawia 4/16,
42-202 Częstochowa
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA/ OFERTA UZNANA
ZA ODRZUCONĄ
 
5
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
30,00
 
30,00
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (11 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (11 marca 2013, 11:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380