Informacja o unieważnieniu I części przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie klas

 
ZZ-271-3/11                                                                               Częstochowa, 2011-05-02
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część I zamówienia – kurs operatora koparko - ładowarki w zakresie kl. III.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje o unieważnieniu I części postępowania – kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl. III.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
 W jedynej ofercie złożonej w tej części postępowania - przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn,  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, już na jawnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2011r. stwierdzono brak Formularza oferty. Wobec tego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia tej części postępowania, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie prawne:
 
Zamawiający unieważnia I część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (2 maja 2011)
Opublikował: j_stepien (2 maja 2011, 11:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256