Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego- cz.IV kurs kosmetyczny

ZZ-271-2/2011                                                                      Częstochowa, dn. 18.04.2011r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                    

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ IV POSTĘPOWANIA – kurs kosmetyczny

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty

waga - 10%

Razem

 

1.

Spółdzielnia Pracy „Oświata”,

ul. Faradaya 31,

42-200 Częstochowa

 

27

               3

30,00

2.

 

LUGA Agnieszka Glińska, 

ul. Jasnogórska 32/8,

42-200 Częstochowa

 

26,46

               3

29,46

3.

 

Centrum Edukacyjno

– Szkoleniowe „SOKRATES”,

ul. Wodzickiego 68,

42-200 Częstochowa

 

 

19,89

            0

19,89

 

4

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego

w Częstochowie, 

ul. Jagiellońska 88,

42-200 Częstochowa

 

21,60

           3

24,60

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.

 

3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (18 kwietnia 2011)
Opublikował: a_kukla (18 kwietnia 2011, 11:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188